PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER CONCEPTES 2023

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.773.983,00€ 8.773.983,00€ 1.752,00€ 37,00€ 1.715,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Concepte Credit Inicial Credit Definitiu
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 151.791,00€ 151.791,00€
120 Retribuciones bàsiques 895.174,00€ 895.174,00€
121 Retribucions complementàries 1.267.988,00€ 1.267.988,00€
130 Laboral Fixe. 671.112,00€ 671.112,00€
131 Laboral temporal. 91.386,00€ 91.386,00€
150 Productividad. 62.009,00€ 62.009,00€
151 Gratificaciones. 19.000,00€ 19.000,00€
152 Otros incentivos al rendimiento. 1.460,00€ 1.460,00€
160 Cuotas sociales. 887.412,00€ 887.412,00€
162 Gastos sociales del personal. 34.800,00€ 34.800,00€
164 Complement familiar 5.365,00€ 5.365,00€
202 Arrendaments d'edificis i altres contruccions 39.178,00€ 39.178,00€
203 Arrendaments de maquinària, instalacions i utill 550,00€ 550,00€
204 Arrendament sde material de transpor 21.763,00€ 21.763,00€
206 Arrendaments d'equips per processos informàtics 25.700,00€ 25.700,00€
209 Cànons 6.600,00€ 6.600,00€
210 Infraestructures i bens naturals 247.397,00€ 247.397,00€
212 Edificis i altres contruccions 103.400,00€ 103.400,00€
213 Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge 37.500,00€ 37.500,00€
214 Elements de transport 18.800,00€ 18.800,00€
216 Equips per el procés de la informació 91.400,00€ 91.400,00€
220 Material d'oficina. 14.100,00€ 14.100,00€
221 Subministres 579.323,00€ 579.323,00€
222 Comunicacions 57.032,00€ 57.032,00€
224 Primes i assegurances 17.868,00€ 17.868,00€
225 Tributs 4.000,00€ 4.000,00€
226 Despeses diverses 339.964,00€ 339.964,00€
227 Treballs realitzats per altres empreses i professi 1.774.471,00€ 1.774.471,00€
230 Dietes 6.500,00€ 6.500,00€
231 Locomoció 200,00€ 200,00€
359 Altres despeses financeres 11.000,00€ 11.000,00€
461 A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars 20.937,00€ 20.937,00€
462 A Ajuntaments 24.000,00€ 24.000,00€
464 A Àrees Metropolitanes 460.577,00€ 460.577,00€
465 A Comarques 146.436,00€ 146.436,00€
466 A altres Entitats que agrupin municipis 10.900,00€ 10.900,00€
467 A Consorcis 83.389,00€ 83.389,00€
480 Subvencions pel foment de la ocupació 158.057,00€ 158.057,00€
609 Inversions noves en infraestructures i bens desti 17.001,00€ 17.001,00€
619 Altres inversions de reposició en infraestructures 194.740,00€ 194.740,00€
623 Maquinària instal.tècniques i utillatge 35.501,00€ 35.501,00€
625 Mobiliari 2.000,00€ 2.000,00€
626 Equips pel procés de la informació 7.000,00€ 7.000,00€
629 Altres inversions noves associaldes al funci.del s 2.500,00€ 2.500,00€
632 Edificis i altres contruccions 110.000,00€ 110.000,00€
633 Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge 6.000,00€ 6.000,00€
640 Despeses en inversions de caràcter inmaterial 10.700,00€ 10.700,00€
761 A Diputacions, Consell, Cabildos insulars 1,00€ 1,00€
830 Prèstecs a curt termini. Desenvolup.de sectors 1,00€ 1,00€