PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ARTICLES 2023

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.773.983,00€ 8.773.983,00€ 1.752,00€ 37,00€ 1.715,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Article Credit Inicial Credit Definitiu
10 Organs de govern i equip directiu 151.791,00€ 151.791,00€
12 Personal Funcionari. 2.163.162,00€ 2.163.162,00€
13 Personal Laboral. 762.498,00€ 762.498,00€
15 Incentivos al rendimiento. 82.469,00€ 82.469,00€
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 927.577,00€ 927.577,00€
20 Arrendaments i cànons 93.791,00€ 93.791,00€
21 Reparacions, manteniment i conservació 498.497,00€ 498.497,00€
22 Material, subministres i altres 2.786.758,00€ 2.786.758,00€
23 Indemnitzacions per raó del servei 6.700,00€ 6.700,00€
35 Interessos de demora i altres despeses financeres 11.000,00€ 11.000,00€
46 A Entitats Locals 746.239,00€ 746.239,00€
48 A Famílies i Institucions sense fin. de lucre 158.057,00€ 158.057,00€
60 Inversió nova en infraestructures i bens destinats 17.001,00€ 17.001,00€
61 Inversions de reposició d'infraestructures i bens 194.740,00€ 194.740,00€
62 Inversió nova associalda al func.operatiu del serv 47.001,00€ 47.001,00€
63 Inversió de reposició assoc.al func.del servei 116.000,00€ 116.000,00€
64 Despeses en inversions de caràcter inmaterial 10.700,00€ 10.700,00€
76 A Entitats Locals 1,00€ 1,00€
83 Concessió de prèstecs fora del sector públic 1,00€ 1,00€