PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2019

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.558.616,80€ 0,00€ 7.558.616,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
1 Impostos directes 3.842.776,75€ 0,00€ 3.842.776,75€
2 Impostos indirectes 67.000,00€ 0,00€ 67.000,00€
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.058.658,00€ 0,00€ 1.058.658,00€
4 Transferències corrents 2.185.640,30€ 0,00€ 2.185.640,30€
5 Ingressos patrimonials 5.410,00€ 0,00€ 5.410,00€
6 Alienació d´inversions reals 1,00€ 0,00€ 1,00€
7 Transferències de capital 399.129,75€ 0,00€ 399.129,75€
8 Actius financers 1,00€ 0,00€ 1,00€