PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2023

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
8.774.055,00€ 0,00€ 8.774.055,00€ 91,00€ 91,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
1 Impostos directes 4.073.500,00€ 0,00€ 4.073.500,00€
2 Impostos indirectes 100.000,00€ 0,00€ 100.000,00€
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.150.978,00€ 0,00€ 1.150.978,00€
4 Transferències corrents 3.250.496,00€ 0,00€ 3.250.496,00€
5 Ingressos patrimonials 23.240,00€ 0,00€ 23.240,00€
6 Enajenación de inversiones reales. 1,00€ 0,00€ 1,00€
7 Transferències de capital 175.839,00€ 0,00€ 175.839,00€
8 Actius financers 1,00€ 0,00€ 1,00€