ENDEUTAMENT

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL DEUTE DE l'AJUNTAMENT