ENDEUTAMENT

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL DEUTE DE l'AJUNTAMENT (Actualitzat al trimestre que es refereix la darrera columna)