INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: MOBLES

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
103.382,41€ 0,00€ 103.382,41€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Epígraf Descripció Valor Amort.Acum Valor Inv.Net
1.2.c.1 DPSP.- Equips informàtics 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 DPSP.- Vehicles 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 DPSP.- Maquinària, estris i utillatges 90.188,99€ 0,00€ 90.188,99€
1.2.c.4 DPSP.- Altres béns mobles 13.193,42€ 0,00€ 13.193,42€