PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER CAPÍTOLS 2019

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.558.616,86€ 7.558.616,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Capítol Credit Inicial Credit Definitiu
1 DESPESES DE PERSONAL 3.366.114,06€ 3.366.114,06€
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 2.852.387,29€ 2.852.387,29€
3 DESPESES FINANCERES 34.000,00€ 34.000,00€
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 788.657,77€ 788.657,77€
6 INVERSIONS REALS 386.063,31€ 386.063,31€
7 TRANSFERÔNCIES DE CAPITAL 131.393,44€ 131.393,44€
8 ACTIUS FINANCERS 1,00€ 1,00€