INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: IMMOBLES

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
1.635.027,80€ 0,00€ 1.635.027,80€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Epígraf Descripció Valor Amort.Acum Valor Inv.Net
3.1 Patrimonial.- Immobles 1.635.027,80€ 0,00€ 1.635.027,80€