INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: GENERAL

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
15.847.607,35€ 0,00€ 15.847.607,35€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Epígraf Descripció Valor Amort.Acum Valor Inv.Net
1.1.a DPUP.- Parcs i jardins 4.326.568,89€ 0,00€ 4.326.568,89€
1.1.b DPUP.- Places i vials urbanístics 673.192,75€ 0,00€ 673.192,75€
1.1.c DPUP.- Vials no urbans 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d DPUP.- Altres béns d´us públic 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a DPSP.- Immobles 9.108.701,46€ 0,00€ 9.108.701,46€
1.2.b DMSP.- Drets reals 734,05€ 0,00€ 734,05€
1.2.c.1 DPSP.- Equips informàtics 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 DPSP.- Vehicles 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 DPSP.- Maquinària, estris i utillatges 90.188,99€ 0,00€ 90.188,99€
1.2.c.4 DPSP.- Altres béns mobles 13.193,42€ 0,00€ 13.193,42€
3.1 Patrimonial.- Immobles 1.635.027,80€ 0,00€ 1.635.027,80€