PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.773.983,00€ 8.773.983,00€ 1.752,00€ 37,00€ 1.715,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Capítol Credit Inicial Credit Definitiu
1 DESPESES DE PERSONAL 4.087.497,00€ 4.087.497,00€
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 3.385.746,00€ 3.385.746,00€
3 DESPESES FINANCERES 11.000,00€ 11.000,00€
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 904.296,00€ 904.296,00€
6 INVERSIONS REALS 385.442,00€ 385.442,00€
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1,00€ 1,00€
8 ACTIUS FINANCERS 1,00€ 1,00€