PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER CONCEPTES 2020

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
15.115.324,35€ 15.115.324,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Concepte Credit Inicial Credit Definitiu
100 Retribucions b…siques i altres remuneracions 306.000,00€ 306.000,00€
120 Retribuciones b…siques 1.449.852,94€ 1.449.852,94€
121 Retribucions complement…ries 2.027.496,81€ 2.027.496,81€
130 Laboral Fixe. 1.544.231,88€ 1.544.231,88€
131 Laboral temporal. 126.597,50€ 126.597,50€
150 Productividad. 111.346,62€ 111.346,62€
151 Gratificaciones. 54.000,00€ 54.000,00€
152 Otros incentivos al rendimiento. 3.320,00€ 3.320,00€
160 Cuotas sociales. 1.390.614,69€ 1.390.614,69€
162 Gastos sociales del personal. 59.300,00€ 59.300,00€
164 Complement familiar 13.244,86€ 13.244,86€
202 Arrendaments d'edificis i altres contruccions 92.590,10€ 92.590,10€
203 Arrendaments de maquin…ria, instalacions i utill 960,00€ 960,00€
204 Arrendament sde material de transpor 30.000,00€ 30.000,00€
206 Arrendaments d'equips per processos inform…tics 35.900,00€ 35.900,00€
209 C…nons 11.900,00€ 11.900,00€
210 Infraestructures i bens naturals 405.002,00€ 405.002,00€
212 Edificis i altres contruccions 202.800,00€ 202.800,00€
213 Maquin…ria, instal.lacions tŠcniques i utillatge 68.000,00€ 68.000,00€
214 Elements de transport 37.600,00€ 37.600,00€
216 Equips per el proc‚s de la informaci¢ 124.000,00€ 124.000,00€
220 Material d'oficina. 35.600,00€ 35.600,00€
221 Subministres 795.612,00€ 795.612,00€
222 Comunicacions 86.148,00€ 86.148,00€
224 Primes i assegurances 34.710,00€ 34.710,00€
225 Tributs 15.600,00€ 15.600,00€
226 Despeses diverses 789.574,50€ 789.574,50€
227 Treballs realitzats per altres empreses i professi 3.107.876,00€ 3.107.876,00€
230 Dietes 16.000,00€ 16.000,00€
231 Locomoci¢ 1.000,00€ 1.000,00€
310 Interessos 58.000,00€ 58.000,00€
359 Altres despeses financeres 14.000,00€ 14.000,00€
450 A la Administraci¢ General de les Comunitats Aut•n 300,00€ 300,00€
461 A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars 19.068,78€ 19.068,78€
462 A Ajuntaments 47.550,06€ 47.550,06€
464 A ·rees Metropolitanes 848.160,00€ 848.160,00€
465 A Comarques 184.238,44€ 184.238,44€
466 A altres Entitats que agrupin municipis 17.720,00€ 17.720,00€
467 A Consorcis 77.118,00€ 77.118,00€
472 Subvencions per redu‹r el preu a pagar pels consum 10.000,00€ 10.000,00€
480 Subvencions pel foment de la ocupaci¢ 208.483,60€ 208.483,60€
609 Inversions noves en infraestructures i bens desti 21.006,00€ 21.006,00€
619 Altres inversions de reposici¢ en infraestructures 160.000,00€ 160.000,00€
623 Maquin…ria instal.tŠcniques i utillatge 50.604,00€ 50.604,00€
625 Mobiliari 11.000,00€ 11.000,00€
626 Equips pel proc‚s de la informaci¢ 27.270,20€ 27.270,20€
629 Altres inversions noves associaldes al funci.del s 5.000,00€ 5.000,00€
632 Edificis i altres contruccions 40.000,00€ 40.000,00€
633 Maquin…ria, instal.lacions tŠcniques i utillatge 30.000,00€ 30.000,00€
640 Despeses en inversions de car…cter inmaterial 23.402,00€ 23.402,00€
761 A Diputacions, Consell, Cabildos insulars 285.523,38€ 285.523,38€
830 PrŠstecs a curt termini. Desenvolup.de sectors 2,00€ 2,00€