PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ARTICLES 2020

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
15.115.324,35€ 15.115.324,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Article Credit Inicial Credit Definitiu
10 Organs de govern i equip directiu 306.000,00€ 306.000,00€
12 Personal Funcionari. 3.477.349,75€ 3.477.349,75€
13 Personal Laboral. 1.670.829,38€ 1.670.829,38€
15 Incentivos al rendimiento. 168.666,62€ 168.666,62€
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 1.463.159,55€ 1.463.159,55€
20 Arrendaments i c…nons 171.350,10€ 171.350,10€
21 Reparacions, manteniment i conservaci¢ 837.402,00€ 837.402,00€
22 Material, subministres i altres 4.865.120,50€ 4.865.120,50€
23 Indemnitzacions per ra¢ del servei 17.000,00€ 17.000,00€
31 PrŠstecs i altres operacions financeres en Euros 58.000,00€ 58.000,00€
35 Interessos de demora i altres despeses financeres 14.000,00€ 14.000,00€
45 A Comunitats Aut•nomes 300,00€ 300,00€
46 A Entitats Locals 1.193.855,28€ 1.193.855,28€
47 A Empreses privades 10.000,00€ 10.000,00€
48 A Fam¡lies i Institucions sense fin. de lucre 208.483,60€ 208.483,60€
60 Inversi¢ nova en infraestructures i bens destinats 21.006,00€ 21.006,00€
61 Inversions de reposici¢ d'infraestructures i bens 160.000,00€ 160.000,00€
62 Inversi¢ nova associalda al func.operatiu del serv 93.874,20€ 93.874,20€
63 Inversi¢ de reposici¢ assoc.al func.del servei 70.000,00€ 70.000,00€
64 Despeses en inversions de car…cter inmaterial 23.402,00€ 23.402,00€
76 A Entitats Locals 285.523,38€ 285.523,38€
83 Concessi¢ de prŠstecs fora del sector p£blic 2,00€ 2,00€