PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ÀREES DE DESPESA 2020

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
15.115.324,35€ 15.115.324,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu
1 SERVICIOS PéBLICOS BµSICOS 5.824.043,01€ 5.824.043,01€
2 ACTUACIONES DE PROTECCIàN Y PROMOCIàN SOCIAL 1.320.232,14€ 1.320.232,14€
3 PRODUCCIàN DE BIENES PéBLICOS DE CARµCTER PREFEREN 3.551.317,58€ 3.551.317,58€
4 ACTUACIONES DE CARµCTER ECONàMICO 64.774,00€ 64.774,00€
9 ACTUACIONES DE CARµCTER GENERAL 4.354.957,63€ 4.354.957,63€