EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DETALL DESPESES 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.699.284,26€ 1.587.682,14€ 1.364.158,70€ 223.523,44€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 1,00€ 17.824,30€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
98 151 60900 Despeses reparcel·lació Barrau N AMP 1,00€ 84.156,06€ 39.438,80€ 39.438,80€ 0,00€
97 151 22604 Despeses reparc Fontvella AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
96 151 22604 Despeses PDU AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
95 151 76100 Aportac Diba despeses reparcel Urb Sant Roc AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
72 135 22103 Combustible protecció civil 200,00€ 200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
72 135 22104 Vestuari protecció civil 1.730,13€ 1.730,13€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
72 135 22299 Altres Despeses Comunicació Protecció Civil 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
72 135 48000 Aportació Associació protecció Civil 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
71 1721 60900 Inversions patrimoni natural 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
71 336 22602 Comunicació. Patrimoni 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 3.300,00€ 3.300,00€ 21,85€ 21,85€ 0,00€
71 336 46100 Aportació a diba patrimoni 5.750,00€ 5.750,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
71 336 64000 Inversió en patrimoni cultural 700,00€ 700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 4.800,00€ 4.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 700,00€ 700,00€ 57,61€ 0,00€ 57,61€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 900,00€ 900,00€ 65,44€ 65,44€ 0,00€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 24.200,00€ 24.200,00€ 3.444,99€ 3.444,99€ 0,00€
70 164 46500 C.Comarcal. Bages programa Cementiri 1.100,00€ 1.100,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 311 13000 Bàsiques Laborals sanitat 17.270,67€ 17.270,67€ 3.759,95€ 3.759,95€ 0,00€
70 311 13002 Alt. remuner. Laborals sanitat 12.305,30€ 12.305,30€ 2.636,85€ 2.636,85€ 0,00€
70 311 15001 Laborals productivitat sanitat 706,30€ 706,30€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
70 311 16001 Seguretat Social laborals sanitat 9.600,00€ 9.600,00€ 2.526,94€ 1.764,41€ 762,53€
70 311 22199 Material àrea sanitat 3.700,00€ 3.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 10.980,00€ 10.980,00€ 2.188,75€ 2.188,75€ 0,00€
70 311 22698 Seguretat alimentària 3.500,00€ 3.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 17.000,00€ 17.000,00€ 2.336,81€ 0,00€ 2.336,81€
70 311 22706 Control de plagues 15.000,00€ 15.000,00€ 2.224,72€ 2.224,72€ 0,00€
70 311 22707 Contracte ambulàncies sanitàries 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 18.000,00€ 18.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 7.200,00€ 7.200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 311 63300 Senyalització espais Públics 1.500,00€ 1.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 300,00€ 300,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 2.000,00€ 2.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 500,00€ 500,00€ 65,44€ 65,44€ 0,00€
70 312 22200 Telèfon consultoris 600,00€ 600,00€ 91,44€ 91,44€ 0,00€
70 312 22700 Neteja consultori 5.000,00€ 5.000,00€ 1.058,46€ 1.058,46€ 0,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 2.000,00€ 2.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 2.050,00€ 2.050,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
62 231 48001 Aportacions països del Sud 29.492,37€ 29.492,37€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
61 432 22699 Activitats turisme 4.000,00€ 4.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 2.100,00€ 2.100,00€ 2.092,00€ 2.092,00€ 0,00€
61 432 64000 Web de promoció turística 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 16.071,40€ 16.071,40€ 3.643,17€ 3.643,17€ 0,00€
60 330 12006 Triennis cultura 1.632,04€ 1.632,04€ 507,18€ 507,18€ 0,00€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 9.496,20€ 9.496,20€ 2.034,93€ 2.034,93€ 0,00€
60 330 12101 Comp específic Cultura 9.203,04€ 9.203,04€ 1.972,08€ 1.972,08€ 0,00€
60 330 13000 Bàsiques Laborals cultura 24.035,10€ 24.035,10€ 3.057,30€ 3.057,30€ 0,00€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 24.090,22€ 24.090,22€ 2.851,59€ 2.851,59€ 0,00€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 158,62€ 158,62€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 706,30€ 706,30€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 1.412,60€ 1.412,60€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 12.235,00€ 12.235,00€ 3.245,67€ 2.241,44€ 1.004,23€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 16.800,00€ 16.800,00€ 4.384,62€ 2.998,35€ 1.386,27€
60 330 16400 Complement familiar cultura 116,51€ 116,51€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 330 20200 LLoguer locals cultura 5.500,00€ 5.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 17.000,00€ 17.000,00€ 1.783,96€ 1.783,96€ 0,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 30.000,00€ 30.000,00€ 4.119,72€ 1.823,56€ 2.296,16€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 5.100,00€ 5.100,00€ 615,90€ 500,88€ 115,02€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 5.800,00€ 5.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 330 22199 Material àrea cultura 1.250,00€ 1.250,00€ 249,09€ 249,09€ 0,00€
60 330 22200 Telèfon edif.cultura 6.000,00€ 6.000,00€ 1.284,62€ 1.284,62€ 0,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 37.000,00€ 37.000,00€ 8.730,92€ 8.730,92€ 0,00€
60 3321 13000 Bàsiques Laborals cultura. Biblioteques 38.001,96€ 38.001,96€ 8.393,49€ 8.393,49€ 0,00€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 32.588,22€ 32.588,22€ 6.983,19€ 6.983,19€ 0,00€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 2.118,90€ 2.118,90€ 1.431,50€ 1.431,50€ 0,00€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 16.900,00€ 16.900,00€ 6.051,74€ 4.185,09€ 1.866,65€
60 3321 16400 Complement familiar cultura. Bibliote 116,51€ 116,51€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 3321 22001 Suscripcions cultura 1.000,00€ 1.000,00€ 67,63€ 67,63€ 0,00€
60 3321 62900 Fons Biblioteca 2.500,00€ 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 334 48001 Aportació Entitats Culturals. La Colònia Modernist 1.650,00€ 1.650,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 334 48003 Aportació Entitats Culturals. Ateneu Unió 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 334 48004 Aportació Entitats Culturals. Soc Rec 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 334 48005 Aportació Entitats Culturals. CECBLL 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 334 48010 Aportación Entitats culturals. Concurrència compet 8.000,00€ 8.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 2.500,00€ 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 20900 Canon Societat General Autors 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 22602 Comunicació.Cultura 10.000,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 22609 Activitats culturals 54.000,00€ 54.000,00€ 4.567,78€ 4.567,78€ 0,00€
60 338 48001 Aportacio Entitats Culturals. Actes Culturals Extr 5.700,00€ 5.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48002 Aportació Entitats Culturals.Ass Comissió Cirera 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48006 Aportació Entitats Culturals. Associació cavalcada 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48007 Aportació Entitats Culturals. Ass. Cavalcada SC 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48011 Aport. EntitatS Culturals. La Roca Dreta . Boletai 400,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48012 Aport. Entitats Culturals. Ass musical SIFA Sol 10 300,00€ 300,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48013 Aport.Entitat Cultural.Colon.Mode 20/Toquikitoki 5 150,00€ 150,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48014 Aport. Entitats Culturals. Ateneu Unió. FMCG. Sard 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48015 Aport. Entitats Culturals.Comissió festes majors S 4.000,00€ 4.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48016 Aportació Entitats Culturals. AVV Cesalpina 3.900,00€ 3.900,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 338 48017 Aportació Entitats Culturals. AVV Sant Roca 1.600,00€ 1.600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 323 13000 Bàsiques Laborals llar d'infants 121.167,52€ 121.167,52€ 27.367,57€ 27.367,57€ 0,00€
52 323 13001 Hores extraordinàries ll.infants 600,00€ 600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 118.329,26€ 118.329,26€ 20.744,35€ 20.744,35€ 0,00€
52 323 13100 Suplències i sustitucions Llars Infants 600,00€ 600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 6.356,70€ 6.356,70€ 5.726,00€ 5.726,00€ 0,00€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 79.000,00€ 79.000,00€ 21.275,99€ 14.727,93€ 6.548,06€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 349,53€ 349,53€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€ 82,26€ 82,26€ 0,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 4.950,00€ 4.950,00€ 314,10€ 314,10€ 0,00€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 1.800,00€ 1.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€ 240,55€ 240,55€ 0,00€
52 323 22200 Telèfon serv.llar d'infants. 1.150,00€ 1.150,00€ 288,45€ 288,45€ 0,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 19.500,00€ 19.500,00€ 3.965,79€ 3.965,79€ 0,00€
52 323 22706 Càtering llar infants 40.000,00€ 40.000,00€ 8.033,13€ 3.116,48€ 4.916,65€
52 323 22799 Suport llar d'infants 15.000,00€ 15.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 323 62300 Adquisició material inventariable llar d'infants 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 326 13000 Bàsiques Laborals espai familiar 10.817,48€ 10.817,48€ 2.323,08€ 2.323,08€ 0,00€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 10.836,98€ 10.836,98€ 2.343,12€ 2.343,12€ 0,00€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 706,30€ 706,30€ 613,40€ 613,40€ 0,00€
52 326 16001 Seguretat Social laborals espai familiar 8.000,00€ 8.000,00€ 1.894,56€ 1.327,58€ 566,98€
52 326 16400 Complement familiar espai familiar 233,02€ 233,02€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 326 22199 Material espai familiar 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
52 326 22706 Dinamització espai familiar 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 1621 22400 Assegurança maq.brigada i deixelleria 110,00€ 110,00€ 172,78€ 172,78€ 0,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 432.898,13€ 432.898,13€ 110.730,91€ 110.730,91€ 0,00€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 36.800,00€ 36.800,00€ 5.462,58€ 5.462,58€ 0,00€
51 1621 22702 Recollida vidre. oli. altres 12.500,00€ 12.500,00€ 3.225,71€ 3.225,71€ 0,00€
51 1621 62300 Contenidors recollida selectiva 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 1621 62301 Millores utillatge deixalleria 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 163 22700 Neteja viària 192.000,00€ 192.000,00€ 47.545,38€ 47.545,38€ 0,00€
51 170 22699 Activitats medi ambient 12.000,00€ 12.000,00€ 990,99€ 0,00€ 990,99€
51 1721 12000 Salari grup A1 Medi Ambient 16.071,40€ 16.071,40€ 2.152,19€ 2.152,19€ 0,00€
51 1721 12006 Triennis Medi Ambient 3.711,00€ 3.711,00€ 356,68€ 356,68€ 0,00€
51 1721 12100 Comp.desti.Medi Ambient 8.376,62€ 8.376,62€ 1.060,38€ 1.060,38€ 0,00€
51 1721 12101 Comp.específic Medi Ambient 9.738,68€ 9.738,68€ 1.232,81€ 1.232,81€ 0,00€
51 1721 13000 Bàsiques Laborals Medi Ambient 10.563,54€ 10.563,54€ 2.380,62€ 2.380,62€ 0,00€
51 1721 13002 Alt. remuner. Laborals Medi Ambient 10.416,00€ 10.416,00€ 2.232,00€ 2.232,00€ 0,00€
51 1721 15000 Func.productiv. Medi Ambient 706,30€ 706,30€ 775,93€ 775,93€ 0,00€
51 1721 15001 Laborals productivitat Medi ambient 706,30€ 706,30€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
51 1721 16000 Seguretat Social funcionaris Medi Ambient 10.000,00€ 10.000,00€ 1.237,19€ 1.237,19€ 0,00€
51 1721 16001 Seguretat Social laborals medi ambient 7.000,00€ 7.000,00€ 1.913,39€ 1.350,51€ 562,88€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 233,02€ 233,02€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 16.000,00€ 16.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00€ 848,00€ 847,00€ 847,00€ 0,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 0,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 750,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ 0,00€
51 1721 48000 Aport.educació projecte EURONET 900,00€ 900,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 337 22100 Subm.elect horts urbans 400,00€ 400,00€ 46,97€ 0,00€ 46,97€
51 337 22101 Subm.aigua horts urbans 900,00€ 900,00€ 208,00€ 208,00€ 0,00€
51 337 60900 Horts socials 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
51 454 61900 Recuperació camins vianants municipals 7.802,28€ 7.802,28€ 7.802,27€ 7.802,27€ 0,00€
50 320 12001 Salari grup A2 Educació 14.132,24€ 14.132,24€ 3.150,18€ 3.150,18€ 0,00€
50 320 12006 Triennis Educació 2.092,82€ 2.092,82€ 574,65€ 574,65€ 0,00€
50 320 12100 Comp.desti.Educació 8.376,62€ 8.376,62€ 1.794,99€ 1.794,99€ 0,00€
50 320 12101 Comp.específic Educació 6.005,58€ 6.005,58€ 1.286,94€ 1.286,94€ 0,00€
50 320 15000 Func.productiv.Educació 706,30€ 706,30€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
50 320 15001 Laborals productivitat Educació 0,00€ 0,00€ 204,00€ 204,00€ 0,00€
50 320 16000 Seguretat Social funcionaris Educació 8.100,00€ 8.100,00€ 2.248,06€ 1.551,78€ 696,28€
50 320 22199 Material àrea educació 75,00€ 75,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 320 22699 Activitats educació 3.000,00€ 3.000,00€ 340,00€ 340,00€ 0,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 19.000,00€ 19.000,00€ 2.343,16€ 2.343,16€ 0,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 22.500,00€ 22.500,00€ 5.896,01€ 828,62€ 5.067,39€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 17.000,00€ 17.000,00€ 2.036,51€ 2.036,51€ 0,00€
50 323 22102 Subm.gas escoles 25.000,00€ 25.000,00€ 4.700,01€ 4.700,01€ 0,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 171.000,00€ 171.000,00€ 46.981,62€ 44.276,82€ 2.704,80€
50 325 13000 Bàsiques Laborals Educació. Vigil escol obliga 28.869,26€ 28.869,26€ 5.339,38€ 5.339,38€ 0,00€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educació. Vigil escol oblig 33.538,64€ 33.538,64€ 6.186,53€ 6.186,53€ 0,00€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educació. Vigil escol obligat 526,82€ 526,82€ 101,85€ 101,85€ 0,00€
50 325 15001 Laborals productivitat Educació. Vigil escol oblig 2.118,90€ 2.118,90€ 2.211,96€ 2.211,96€ 0,00€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 19.700,00€ 19.700,00€ 8.237,07€ 5.905,92€ 2.331,15€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48000 Aportacions espai Greska 900,00€ 900,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48001 Aport. AAE i G Joan I 900,00€ 900,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48002 Aport AMPA Institut ES 520,00€ 520,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48003 Aport Institut ES 688,00€ 688,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48004 Aport AMPA escola Colònia Güell 460,80€ 460,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48005 Aport escola Colònia Güell 628,80€ 628,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48006 Aport AMPA escola Pla de les Vinyes 361,60€ 361,60€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 529,60€ 529,60€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
50 338 48000 Aportació Entitats Culturals . Juguem FMCG 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.000,00€ 4.000,00€ 757,12€ 757,12€ 0,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 15.000,00€ 15.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 150 61900 Millora espais publics 45.000,00€ 45.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies públiques 17.500,00€ 17.500,00€ 2.375,34€ 2.375,34€ 0,00€
40 1532 61900 Millora pavimentació i altres vials municipi 15.000,00€ 15.000,00€ 2.311,10€ 2.311,10€ 0,00€
40 1532 76100 Aportació Diba. Itinerari vianants BV 2002 500,00€ 500,00€ 43,22€ 0,00€ 43,22€
40 160 22706 Contracte xarxa clavagueram 11.000,00€ 11.000,00€ 1.099,68€ 1.099,68€ 0,00€
40 160 46100 Aportació Diba pla director de clavegueram 2.500,00€ 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 10.000,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 15.000,00€ 15.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 91.000,00€ 91.000,00€ 10.645,89€ 3.329,13€ 7.316,76€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.públic 34.500,00€ 34.500,00€ 5.686,20€ 5.686,20€ 0,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat públic i instal elèctriqu 10.000,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 163.300,00€ 163.300,00€ 26.617,86€ 26.617,86€ 0,00€
40 171 21001 Conserv.Mant.arees de joc 5.700,00€ 5.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 37.100,00€ 37.100,00€ 2.775,19€ 2.775,19€ 0,00€
34 231 22699 Despeses actuacions COVID 19 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
34 311 22199 Material EPI'S COVID 2.000,00€ 2.000,00€ 1.542,81€ 1.542,81€ 0,00€
33 231 22699 Activitats promoció de la dona 6.600,00€ 6.600,00€ 1.193,06€ 0,00€ 1.193,06€
33 231 22799 Contractes suport igualtat. Assessorament jurídic 3.750,00€ 3.750,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
33 231 46500 C.Comarcal. Víctimes violència domèstica 100,00€ 100,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
33 231 46501 Aportacio entitat organitzadora premis Delta 650,00€ 650,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 1.200,00€ 1.200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
33 941 45000 Conveni Dep.justícia 150,00€ 150,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusió social AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 338 48000 Aportació Entitats Culturals. CE Eusebi Güell FMCG 300,00€ 300,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 338 48009 Aportació Entitats Culturals. AE Sant Lluís FMCG 300,00€ 300,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 340 12000 Salari grup A1 Esports 16.071,40€ 16.071,40€ 3.643,17€ 3.643,17€ 0,00€
32 340 12004 Salari grup C2 Esports 9.174,44€ 9.174,44€ 1.968,54€ 1.968,54€ 0,00€
32 340 12006 Triennis Esports 2.746,04€ 2.746,04€ 631,62€ 631,62€ 0,00€
32 340 12100 Comp.desti.Esports 14.172,34€ 14.172,34€ 3.036,99€ 3.036,99€ 0,00€
32 340 12101 Comp.específic Esports 10.508,68€ 10.508,68€ 2.251,83€ 2.251,83€ 0,00€
32 340 12103 Complement personal Esports 3.804,72€ 3.804,72€ 1.218,48€ 1.218,48€ 0,00€
32 340 13000 Bàsiques Laborals esports 9.442,58€ 9.442,58€ 2.067,63€ 2.067,63€ 0,00€
32 340 13002 Alt. remuner. Laborals esports 11.427,50€ 11.427,50€ 2.280,12€ 2.280,12€ 0,00€
32 340 13003 Comp.personal lab. esports 184,10€ 184,10€ 40,44€ 40,44€ 0,00€
32 340 15000 Func.productiv.Esports 1.412,60€ 1.412,60€ 1.431,50€ 1.431,50€ 0,00€
32 340 15001 Laborals productivitat.Esports 706,30€ 706,30€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
32 340 16000 Seguretat Social funcionaris Esports 15.600,00€ 15.600,00€ 4.189,97€ 2.907,70€ 1.282,27€
32 340 16001 Seguretat Social laborals esports 6.800,00€ 6.800,00€ 1.845,86€ 1.306,03€ 539,83€
32 340 20300 Rènting font d'aigua 480,00€ 480,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 341 22609 Activitats esportives 11.910,00€ 11.910,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 341 48000 Aportació Entitats esportives 6.400,00€ 6.400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 2.550,00€ 2.550,00€ 2.439,86€ 2.439,86€ 0,00€
32 342 20901 Cànon SGAE activitats pavelló 2.400,00€ 2.400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 26.000,00€ 26.000,00€ 2.866,68€ 2.866,68€ 0,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 10.000,00€ 10.000,00€ 166,98€ 96,80€ 70,18€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 26.500,00€ 26.500,00€ 2.921,03€ 1.611,72€ 1.309,31€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 15.000,00€ 15.000,00€ 641,39€ 641,39€ 0,00€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 11.000,00€ 11.000,00€ 101,42€ 101,42€ 0,00€
32 342 22199 Material àrea esports 250,00€ 250,00€ 92,13€ 92,13€ 0,00€
32 342 22200 Telèfon Instal.lacions esportives 2.000,00€ 2.000,00€ 246,41€ 246,41€ 0,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 42.000,00€ 42.000,00€ 9.321,33€ 9.321,33€ 0,00€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 110.000,00€ 110.000,00€ 14.026,86€ 14.026,86€ 0,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32 342 63200 Reformes en instal·lacions esportives 1,00€ 3.969,80€ 3.968,80€ 3.968,80€ 0,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 600,00€ 600,00€ 76,23€ 76,23€ 0,00€
31 231 22200 Telèfon casal gent gran CG 900,00€ 900,00€ 241,51€ 241,51€ 0,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 13.032,00€ 13.032,00€ 1.874,16€ 1.874,16€ 0,00€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 13.800,00€ 13.800,00€ 2.866,26€ 2.866,26€ 0,00€
31 326 22706 Curs Català 1.768,00€ 1.768,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
31 338 48006 Aportació Entitats Culturals. Gent Gran FMCG 950,00€ 950,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 12001 Salari grup A2 S.Socials 28.264,48€ 28.264,48€ 6.300,36€ 6.300,36€ 0,00€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis socials 9.174,44€ 9.174,44€ 1.968,54€ 1.968,54€ 0,00€
30 231 12006 Triennis serveis socials 6.154,92€ 6.154,92€ 1.257,12€ 1.257,12€ 0,00€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 22.548,96€ 22.548,96€ 4.831,98€ 4.831,98€ 0,00€
30 231 12101 Comp.específic serveis socials 19.814,62€ 19.814,62€ 4.246,65€ 4.246,65€ 0,00€
30 231 13000 Bàsiques Laborals Serveis socials 29.803,18€ 29.803,18€ 8.552,01€ 8.552,01€ 0,00€
30 231 13002 Alt. remuner. Laborals Serveis socials 24.610,60€ 24.610,60€ 6.680,02€ 6.680,02€ 0,00€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 2.118,90€ 2.118,90€ 2.147,25€ 2.147,25€ 0,00€
30 231 15001 Laborals productivitat Serveis socials 1.412,60€ 1.412,60€ 1.811,92€ 1.811,92€ 0,00€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 23.600,00€ 23.600,00€ 6.361,71€ 4.438,96€ 1.922,75€
30 231 16001 Seguretat Social laborals serveis soc 20.700,00€ 20.700,00€ 7.142,99€ 4.963,87€ 2.179,12€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 582,55€ 582,55€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 1.300,00€ 1.300,00€ 180,65€ 163,88€ 16,77€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 750,00€ 750,00€ 81,94€ 81,94€ 0,00€
30 231 22104 Vestuari serveis socials 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 22200 Telèfons serveis socials 2.400,00€ 2.400,00€ 218,68€ 218,68€ 0,00€
30 231 22400 Assegurança programa voluntaris 240,00€ 240,00€ 120,00€ 120,00€ 0,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200,00€ 200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 15.600,00€ 15.600,00€ 1.207,68€ 1.207,68€ 0,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 9.000,00€ 9.000,00€ 632,55€ 632,55€ 0,00€
30 231 22706 Servei teleassistència 11.600,00€ 11.600,00€ 2.553,45€ 2.553,45€ 0,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 34.500,00€ 34.500,00€ 7.063,16€ 7.063,16€ 0,00€
30 231 46400 Aportació Conveni AMB CUESB 4.000,00€ 4.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 46501 C. Comarcal. aportació programa equips bàsics SS 14.400,00€ 14.400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.infància adolesc. 2.100,00€ 2.100,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportació tècnic dependència 3.800,00€ 3.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 61.726,25€ 61.726,25€ 3.245,30€ 3.245,30€ 0,00€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 1.100,00€ 1.100,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 48000 Aportació families 15.000,00€ 15.000,00€ 8.617,75€ 8.617,75€ 0,00€
30 231 48001 Ajuts compensatoris 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 48002 Beques socials 18.000,00€ 18.000,00€ 457,00€ 457,00€ 0,00€
30 231 48003 Aportació entit. S.Socials. Sta Coloma Més Capaç 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 48004 Aportació Creu Roja 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 48006 Aportació Families COVID-19 10.000,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
30 231 62500 Mobiliari la Klau 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
23 410 22699 Dinamització mercat de pages 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 0,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 6.000,00€ 6.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 231 12001 Salari grup A2 Joventut 14.131,64€ 14.131,64€ 2.100,12€ 2.100,12€ 0,00€
22 231 12006 Triennis Joventut 1.904,00€ 1.904,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 231 12100 Comp.desti joventut 8.376,62€ 8.376,62€ 1.196,66€ 1.196,66€ 0,00€
22 231 12101 Comp.específic joventut 3.893,68€ 3.893,68€ 550,22€ 550,22€ 0,00€
22 231 15000 Func.productivitat joventut 706,30€ 706,30€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 231 16000 Seguretat Social funcionaris Joventut 6.957,34€ 6.957,34€ 1.135,70€ 567,85€ 567,85€
22 231 22199 Material àrea joventut 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 231 22200 Telèfon edif.joventut 2.100,00€ 2.100,00€ 454,86€ 454,86€ 0,00€
22 231 22699 Activitats joventut 15.000,00€ 15.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 231 22706 Dinamització joventut 48.318,67€ 48.318,67€ 7.986,90€ 7.986,90€ 0,00€
22 231 46200 Aportació ajuntament Sant Boi. Conveni joventut 1.500,00€ 1.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 1.500,00€ 1.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 4.500,00€ 4.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 5.000,00€ 5.000,00€ 275,65€ 275,65€ 0,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 4.500,00€ 4.500,00€ 387,46€ 181,25€ 206,21€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 600,00€ 600,00€ 26,32€ 26,32€ 0,00€
22 337 22602 Comunicació Joventut 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 337 22700 Neteja locals joventut 7.520,00€ 7.520,00€ 972,36€ 972,36€ 0,00€
22 337 22799 Monitoratge Caps de Setmana Joventut 4.500,00€ 4.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
22 337 62300 Inversions joventut 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 221 16200 Formació-perfecc.funcionaris/laborals 3.000,00€ 3.000,00€ 147,50€ 147,50€ 0,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 11.134,70€ 11.134,70€ 2.847,42€ 2.847,42€ 0,00€
21 221 16205 Assegurances personal 11.850,00€ 11.850,00€ 3.657,63€ 3.657,63€ 0,00€
21 221 16206 Acció social 3.800,00€ 3.800,00€ 3.410,06€ 3.410,06€ 0,00€
21 221 83000 Concessió bestretes personal AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 241 13100 Pla ocupació Ajuntament 78.598,15€ 78.598,15€ 29.958,62€ 15.150,84€ 14.807,78€
21 241 22104 Vestuari pla ocupació 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupació 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 241 46501 C.Comarcal. Desenvolupament econòmic 11.000,00€ 11.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 12000 Salari grup A1 Règim interior 112.491,04€ 112.491,04€ 14.572,68€ 14.572,68€ 0,00€
21 920 12001 Salari grup A2 Règim interior 14.132,24€ 14.132,24€ 3.150,18€ 3.150,18€ 0,00€
21 920 12003 Salari grup C1 Règim interior 54.119,04€ 54.119,04€ 7.095,78€ 7.095,78€ 0,00€
21 920 12004 Salari grup C2 Règim interior 37.146,80€ 37.146,80€ 11.811,24€ 11.811,24€ 0,00€
21 920 12005 Salari grup E Règim interior 8.407,98€ 8.407,98€ 1.781,72€ 1.781,72€ 0,00€
21 920 12006 Triennis règim interior 40.754,32€ 40.754,32€ 8.043,58€ 8.043,58€ 0,00€
21 920 12100 Comp.desti règim interior 146.013,42€ 146.013,42€ 22.779,78€ 22.779,78€ 0,00€
21 920 12101 Comp.específic règim interior 191.499,70€ 191.499,70€ 30.626,91€ 30.626,91€ 0,00€
21 920 12103 Complement personal règim interior 186,20€ 186,20€ 39,99€ 39,99€ 0,00€
21 920 13001 Hores extraordinàries règim interior 6.000,00€ 6.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 13100 Suplències i sustitucions 2.000,00€ 2.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 15000 Func.productivitat règim interior 12.713,40€ 12.713,40€ 10.177,39€ 10.177,39€ 0,00€
21 920 15100 Treballs especials règim interior 4.200,00€ 4.200,00€ 3.783,96€ 3.783,96€ 0,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 121.030,16€ 121.030,16€ 33.343,12€ 22.864,52€ 10.478,60€
21 920 16209 Complements empresa baixes laborals 0,00€ 0,00€ 21.799,04€ 21.799,04€ 0,00€
21 920 16400 Complement familiar règim interior 1.278,93€ 1.278,93€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 7.800,00€ 7.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 20601 Lloguer equips i llicències ús programari per a pr 9.600,00€ 9.600,00€ 6.792,14€ 6.792,14€ 0,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 20.000,00€ 20.000,00€ 1.707,05€ 1.707,05€ 0,00€
21 920 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes informàtics i d'in 62.000,00€ 62.000,00€ 13.039,23€ 12.159,07€ 880,16€
21 920 22000 Material oficina 6.300,00€ 6.300,00€ 865,65€ 682,23€ 183,42€
21 920 22002 Material informàtic no inventariable 4.000,00€ 4.000,00€ 81,99€ 81,99€ 0,00€
21 920 22003 Fotocòpies 6.000,00€ 6.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 27.850,00€ 27.850,00€ 6.044,48€ 1.586,17€ 4.458,31€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 8.500,00€ 8.500,00€ 1.266,89€ 1.266,89€ 0,00€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 2.000,00€ 2.000,00€ 181,58€ 181,58€ 0,00€
21 920 22104 Vestuari agutzil 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 22105 Productes farmaceutics 100,00€ 100,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 22106 Prod.neteja edificis serv.grals. 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 22199 Material serveis generals 1.000,00€ 1.000,00€ 71,75€ 71,75€ 0,00€
21 920 22200 Telèfon serv.grals. 18.562,40€ 18.562,40€ 2.451,53€ 2.451,53€ 0,00€
21 920 22201 Corrèspondencia serveis postals 4.100,00€ 4.100,00€ 821,15€ 821,15€ 0,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 350,00€ 350,00€ 61,53€ 61,53€ 0,00€
21 920 22400 Assegurança edificis 13.500,00€ 13.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 22501 Tases legalitz.instal. 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 22502 Contribucions.altres 5.100,00€ 5.100,00€ 691,18€ 691,18€ 0,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 11.500,00€ 11.500,00€ 3.876,40€ 3.876,40€ 0,00€
21 920 22604 Despeses notarials i defensa jurídica 18.000,00€ 18.000,00€ 2.423,64€ 2.420,00€ 3,64€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 2.000,00€ 2.000,00€ 1.602,71€ 1.602,71€ 0,00€
21 920 22698 Despeses instal.lacions per activitats div. 300,00€ 300,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 6.000,00€ 6.000,00€ 750,00€ 750,00€ 0,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 33.500,00€ 33.500,00€ 7.360,58€ 7.360,58€ 0,00€
21 920 22705 Processos electorals 800,00€ 10.338,70€ 8.006,20€ 8.006,20€ 0,00€
21 920 22706 Altres treballs serveis tècnics 30.000,00€ 30.000,00€ 9.451,00€ 9.451,00€ 0,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 15.000,00€ 15.000,00€ 4.894,01€ 4.894,01€ 0,00€
21 920 23020 Dietes personal 5.500,00€ 5.500,00€ 1.776,24€ 1.776,24€ 0,00€
21 920 62300 Adqu.altre material serv.grals. 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 62500 Mobiliari 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 62600 Equips. programes informàtics 13.635,10€ 13.635,10€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 920 63200 Millora altres edificis municipales 20.000,00€ 20.000,00€ 3.110,37€ 3.110,37€ 0,00€
21 920 64100 Adquisic i implantació programa nòmines 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 925 22299 Altres despeses comunicació 4.500,00€ 4.500,00€ 366,63€ 366,63€ 0,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00€ 10.722,93€ 10.721,93€ 10.721,93€ 0,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 2.900,00€ 2.900,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
20 4411 47200 Dèficit transport Oliveras 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
20 920 22604 Assegurança. Respons.civil/defens.jurídica 19.200,00€ 19.200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
20 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
20 931 22706 Serveis assist.financera 28.800,00€ 28.800,00€ 6.867,30€ 6.867,30€ 0,00€
20 932 22708 Serveis de recaptacio 104.000,00€ 104.000,00€ 6.099,77€ 6.099,77€ 0,00€
20 934 31003 Interessos prèstecs curt termini 20.000,00€ 20.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
20 934 35900 Altres despeses financeres 10.000,00€ 10.000,00€ 944,96€ 944,96€ 0,00€
20 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 143.450,00€ 143.450,00€ 141.889,48€ 35.472,36€ 106.417,13€
20 942 46402 Aportació Area Metropolitana de BCN 281.800,00€ 281.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
14 241 12001 Salari grup A2 Promoció Econòmica 14.132,24€ 14.132,24€ 3.150,18€ 3.150,18€ 0,00€
14 241 12006 Triennis promoció Econòmica 3.954,28€ 3.954,28€ 914,37€ 914,37€ 0,00€
14 241 12100 Comp.desti.Promoció Econòmica 8.376,62€ 8.376,62€ 1.794,99€ 1.794,99€ 0,00€
14 241 12101 Comp.específic Promoció Econòmica 8.947,54€ 8.947,54€ 1.917,33€ 1.917,33€ 0,00€
14 241 15000 Func.productivitat promoció econòmica 706,30€ 706,30€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
14 241 16000 Seguretat Social funcionaris Promoció Econòmica 9.200,00€ 9.200,00€ 2.483,04€ 1.717,05€ 765,99€
14 241 22501 Taxa registre entitats Form profes ocupacional 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
14 241 22699 Activitats promocio economica 14.423,18€ 14.423,18€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
14 241 22799 Tallers promocio empresa i ocupacio 2.000,00€ 2.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
14 4311 22699 Activitats comerç i consum 4.425,00€ 4.425,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
14 4311 48000 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Pla din 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
14 4311 48001 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Dinamit 4.000,00€ 4.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
14 4312 48003 Aportació comerços i activitats eco COVID-19 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
13 925 12000 Salari grup A1 Comunicació 16.071,40€ 16.071,40€ 3.643,17€ 3.643,17€ 0,00€
13 925 12006 Triennis Comunicació 3.711,00€ 3.711,00€ 1.121,40€ 1.121,40€ 0,00€
13 925 12100 Comp.desti.Comunicació 9.496,20€ 9.496,20€ 2.034,93€ 2.034,93€ 0,00€
13 925 12101 Comp.específic Comunicació 5.167,96€ 5.167,96€ 1.107,45€ 1.107,45€ 0,00€
13 925 15000 Func.productivitat Comunicació 706,30€ 706,30€ 715,75€ 715,75€ 0,00€
13 925 16000 Seguretat Social funcionaris Comunicació 9.500,00€ 9.500,00€ 2.476,94€ 1.712,74€ 764,20€
13 925 16400 Complement familiar Comunicació 233,02€ 233,02€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 132 12003 Salari grup C1 Policia Local 119.061,36€ 119.061,36€ 17.456,33€ 17.456,33€ 0,00€
12 132 12004 Salari grup C2 Policia Local 56.336,84€ 56.336,84€ 16.149,78€ 16.149,78€ 0,00€
12 132 12006 Triennis policia local 23.443,68€ 23.443,68€ 3.375,82€ 3.375,82€ 0,00€
12 132 12100 Comp.desti policia local 103.754,40€ 103.754,40€ 19.430,46€ 19.430,46€ 0,00€
12 132 12101 Comp.específic policia local 308.368,41€ 308.368,41€ 55.234,23€ 55.234,23€ 0,00€
12 132 15000 Func.productivitat Policia 12.007,09€ 12.007,09€ 10.398,32€ 10.398,32€ 0,00€
12 132 15100 Treballs especials policia 15.000,00€ 15.000,00€ 5.556,09€ 5.556,09€ 0,00€
12 132 15200 C.Productivitat sustitucions policia loc. 351,00€ 351,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 132 16000 Seguretat Social funcionaris policia 216.000,00€ 216.000,00€ 58.012,62€ 40.376,06€ 17.636,56€
12 132 16400 Complement familiar policia local 691,56€ 691,56€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 132 20400 Renting vehicles policia 15.000,00€ 15.000,00€ 2.657,82€ 1.771,88€ 885,94€
12 132 21300 Conserv material policia local 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 132 21400 Conserv.mant. vehicles policia 5.000,00€ 5.000,00€ 512,54€ 512,54€ 0,00€
12 132 22103 Combustible vehicles policia 8.000,00€ 8.000,00€ 1.301,03€ 1.301,03€ 0,00€
12 132 22104 Vestuari policia local 15.000,00€ 15.000,00€ 3.930,37€ 3.930,37€ 0,00€
12 132 22199 Material policia local 3.000,00€ 3.000,00€ 9,50€ 0,00€ 9,50€
12 132 22200 Telèfon policia 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 132 22400 Assegurances vehicle policia 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 132 22602 Comunicació Convivència i Seguretat 2.838,90€ 2.838,90€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 132 22699 Grues 2.800,00€ 2.800,00€ 96,80€ 96,80€ 0,00€
12 132 62300 Adqu.material policia 7.000,00€ 7.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 133 20200 Lloguer Magatzem de vehicles 35.000,00€ 35.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 136 21200 Conserv.mant ADF 200,00€ 200,00€ 12,10€ 12,10€ 0,00€
12 136 21400 Conserv.mant.vehicles ADF 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 136 22100 Subm.elect ADF 440,00€ 440,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 136 22101 Subm.aigua ADF 420,00€ 420,00€ 55,90€ 55,90€ 0,00€
12 136 22103 Combustible vehicles ADF 500,00€ 500,00€ 231,41€ 231,41€ 0,00€
12 136 22199 Material ADF 150,00€ 150,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
12 1721 48000 Aportacions ADF Puig Vicenç 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
11 150 12000 Salari grup A1 SS.TT.Urbanisme 40.714,10€ 40.714,10€ 9.229,35€ 9.229,35€ 0,00€
11 150 12001 Salari grup A2 SS.TT.Urbanisme 42.396,84€ 42.396,84€ 9.450,54€ 9.450,54€ 0,00€
11 150 12004 Salari grup C2 SS.TT.Urbanisme 10.823,72€ 10.823,72€ 1.968,54€ 1.968,54€ 0,00€
11 150 12006 Triennis SS.TT.- Urbanisme 13.151,88€ 13.151,88€ 3.110,67€ 3.110,67€ 0,00€
11 150 12100 Comp. desti S.TT.- Urbanisme 59.493,56€ 59.493,56€ 12.601,35€ 12.601,35€ 0,00€
11 150 12101 Comp.específic S.TT.- Urbanisme 79.670,22€ 79.670,22€ 17.381,86€ 17.381,86€ 0,00€
11 150 13000 Bàsiques Laborals SS.TT.- Urbanisme 67.501,48€ 67.501,48€ 11.440,97€ 11.440,97€ 0,00€
11 150 13001 Hores extraordinàries SS.TT.Urbanisme 3.600,00€ 3.600,00€ 803,26€ 803,26€ 0,00€
11 150 13002 Alt. remuner. Laborals SS.TT.Urbanisme 98.750,54€ 98.750,54€ 16.884,21€ 16.884,21€ 0,00€
11 150 13003 Comp.personal lab. SS.TT.Urbanisme 271,92€ 271,92€ 46,44€ 46,44€ 0,00€
11 150 15000 Func.productivitat SS.TT.- Urbanisme 4.614,47€ 4.614,47€ 4.673,85€ 4.673,85€ 0,00€
11 150 15001 Laborals productivitat SS.TT.- Urbanisme 4.944,10€ 4.944,10€ 3.578,75€ 3.578,75€ 0,00€
11 150 16000 Seguretat Social funcionaris urbanisme 66.800,00€ 66.800,00€ 17.809,94€ 12.228,15€ 5.581,79€
11 150 16001 Seguretat Social laborals urbanisme 62.900,00€ 62.900,00€ 15.177,76€ 10.702,26€ 4.475,50€
11 150 16400 Complement familiar SS.TT.- Urbanisme 2.209,13€ 2.209,13€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
11 150 20200 LLoguer magatzem brigada 15.796,00€ 15.796,00€ 3.806,25€ 3.806,25€ 0,00€
11 150 21200 Conserv.mant.magatzem brigada 6.000,00€ 6.000,00€ 880,46€ 880,46€ 0,00€
11 150 21300 Conserv.mant.maquinària/utillatge 4.500,00€ 4.500,00€ 1.218,24€ 1.218,24€ 0,00€
11 150 21400 Conserv.mant.vehicles brigada 13.000,00€ 13.000,00€ 1.114,18€ 1.114,18€ 0,00€
11 150 22100 Subm.elect magatzem brigada 6.000,00€ 6.000,00€ 776,20€ 776,20€ 0,00€
11 150 22101 Subm.aigua magatzem. brigada 800,00€ 800,00€ 97,43€ 97,43€ 0,00€
11 150 22103 Combustible vehicles brigada 7.100,00€ 7.100,00€ 1.016,15€ 1.016,15€ 0,00€
11 150 22104 Vestuari brigada 2.800,00€ 2.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
11 150 22200 Telèfon brigada 800,00€ 800,00€ 142,80€ 142,80€ 0,00€
11 150 22400 Assegurances vehicles brigada 2.700,00€ 2.700,00€ 584,78€ 584,78€ 0,00€
11 150 22799 Suport polítiques habitatge 4.200,00€ 4.200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
11 150 46100 Aportació a diba cens d'activitats 1.284,39€ 2.532,78€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
11 150 46400 Conveni disciplina urbanística AMB 3.280,00€ 3.280,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
11 150 62300 Maquinaria.eines.estris 3.300,00€ 3.300,00€ 726,00€ 726,00€ 0,00€
11 150 64000 Projectes tècnics 11.000,00€ 11.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
11 151 46700 Aportació Consorci PDU 66.909,00€ 66.909,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
10 912 10000 Retribucions bàsiques 138.000,00€ 138.000,00€ 32.762,28€ 32.762,28€ 0,00€
10 912 10001 Altres remuneracions 15.000,00€ 15.000,00€ 2.534,38€ 2.534,38€ 0,00€
10 912 16000 Seguretat Social electes 44.200,00€ 44.200,00€ 10.951,41€ 7.300,94€ 3.650,47€
10 912 23100 Despeses locomoció càrrecs electes 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
10 912 48000 Subvenció grups municipals 4.900,00€ 4.900,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
10 920 22601 Atenc.protocol.repres.confer. 800,00€ 800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
10 924 22609 Dinamització processos participatius 350,00€ 350,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
10 925 22602 Comunicació 8.500,00€ 8.500,00€ 1.540,70€ 1.540,70€ 0,00€
10 942 46600 Aportacions associacions municipalistes 4.000,00€ 4.000,00€ 3.113,69€ 1.494,00€ 1.619,69€