EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER CAPÍTOLS 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.699.284,26€ 1.587.682,14€ 1.364.158,70€ 223.523,44€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Capítol Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
1 DESPESES DE PERSONAL 3.692.672,48€ 3.692.672,48€ 852.750,08€ 772.372,34€ 80.377,74€
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 2.863.926,41€ 2.902.857,34€ 508.421,32€ 473.355,66€ 35.065,66€
3 DESPESES FINANCERES 30.000,00€ 30.000,00€ 944,96€ 944,96€ 0,00€
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 803.934,81€ 805.183,20€ 168.165,22€ 60.128,41€ 108.036,81€
6 INVERSIONS REALS 179.945,38€ 268.069,24€ 57.357,34€ 57.357,34€ 0,00€
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 501,00€ 501,00€ 43,22€ 0,00€ 43,22€
8 ACTIUS FINANCERS 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€