EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER ARTICLES 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.699.284,26€ 1.587.682,14€ 1.364.158,70€ 223.523,44€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Article Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
10 Organs de govern i equip directiu 153.000,00€ 153.000,00€ 35.296,66€ 35.296,66€ 0,00€
12 Personal Funcionari. 1.807.471,61€ 1.807.471,61€ 335.943,07€ 335.943,07€ 0,00€
13 Personal Laboral. 826.905,64€ 826.905,64€ 175.454,59€ 160.646,81€ 14.807,78€
15 Incentivos al rendimiento. 78.844,26€ 78.844,26€ 60.247,82€ 60.247,82€ 0,00€
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 826.450,98€ 826.450,98€ 245.807,94€ 180.237,98€ 65.569,96€
20 Arrendaments i cànons 95.126,00€ 95.126,00€ 15.696,07€ 14.810,13€ 885,94€
21 Reparacions, manteniment i conservació 419.701,00€ 420.548,00€ 56.676,04€ 55.725,70€ 950,34€
22 Material, subministres i altres 2.343.099,41€ 2.381.183,34€ 434.272,97€ 401.043,59€ 33.229,38€
23 Indemnitzacions per raó del servei 6.000,00€ 6.000,00€ 1.776,24€ 1.776,24€ 0,00€
31 Prèstecs i altres operacions financeres en Euros 20.000,00€ 20.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
35 Interessos de demora i altres despeses financeres 10.000,00€ 10.000,00€ 944,96€ 944,96€ 0,00€
45 A Comunitats Autònomes 150,00€ 150,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46 A Entitats Locals 649.499,64€ 650.748,03€ 159.090,47€ 51.053,66€ 108.036,81€
47 A Empreses privades 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
48 A Famílies i Institucions sense fin. de lucre 149.285,17€ 149.285,17€ 9.074,75€ 9.074,75€ 0,00€
60 Inversió nova en infraestructures i bens destinats 7.002,00€ 91.157,06€ 39.438,80€ 39.438,80€ 0,00€
61 Inversions de reposició d'infraestructures i bens 87.802,28€ 87.802,28€ 10.113,37€ 10.113,37€ 0,00€
62 Inversió nova associalda al func.operatiu del serv 36.938,10€ 36.938,10€ 726,00€ 726,00€ 0,00€
63 Inversió de reposició assoc.al func.del servei 36.501,00€ 40.469,80€ 7.079,17€ 7.079,17€ 0,00€
64 Despeses en inversions de caràcter inmaterial 11.702,00€ 11.702,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
76 A Entitats Locals 501,00€ 501,00€ 43,22€ 0,00€ 43,22€
83 Concessió de prèstecs fora del sector públic 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€