EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER CONCEPTES 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.699.284,26€ 1.587.682,14€ 1.364.158,70€ 223.523,44€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Concepte Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 153.000,00€ 153.000,00€ 35.296,66€ 35.296,66€ 0,00€
120 Retribuciones bàsiques 752.181,02€ 752.181,02€ 144.278,85€ 144.278,85€ 0,00€
121 Retribucions complementàries 1.055.290,59€ 1.055.290,59€ 191.664,22€ 191.664,22€ 0,00€
130 Laboral Fixe. 745.707,49€ 745.707,49€ 145.495,97€ 145.495,97€ 0,00€
131 Laboral temporal. 81.198,15€ 81.198,15€ 29.958,62€ 15.150,84€ 14.807,78€
150 Productividad. 58.293,26€ 58.293,26€ 50.907,77€ 50.907,77€ 0,00€
151 Gratificaciones. 19.200,00€ 19.200,00€ 9.340,05€ 9.340,05€ 0,00€
152 Otros incentivos al rendimiento. 1.351,00€ 1.351,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
160 Cuotas sociales. 790.622,50€ 790.622,50€ 213.946,29€ 148.376,33€ 65.569,96€
162 Gastos sociales del personal. 29.784,70€ 29.784,70€ 31.861,65€ 31.861,65€ 0,00€
164 Complement familiar 6.043,78€ 6.043,78€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
202 Arrendaments d'edificis i altres contruccions 56.296,00€ 56.296,00€ 3.806,25€ 3.806,25€ 0,00€
203 Arrendaments de maquinària, instalacions i utill 480,00€ 480,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
204 Arrendament sde material de transpor 15.000,00€ 15.000,00€ 2.657,82€ 1.771,88€ 885,94€
206 Arrendaments d'equips per processos informàtics 17.400,00€ 17.400,00€ 6.792,14€ 6.792,14€ 0,00€
209 Cànons 5.950,00€ 5.950,00€ 2.439,86€ 2.439,86€ 0,00€
210 Infraestructures i bens naturals 202.501,00€ 203.348,00€ 29.840,20€ 29.840,20€ 0,00€
212 Edificis i altres contruccions 102.400,00€ 102.400,00€ 10.027,55€ 10.027,55€ 0,00€
213 Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge 34.000,00€ 34.000,00€ 2.142,34€ 2.072,16€ 70,18€
214 Elements de transport 18.800,00€ 18.800,00€ 1.626,72€ 1.626,72€ 0,00€
216 Equips per el procés de la informació 62.000,00€ 62.000,00€ 13.039,23€ 12.159,07€ 880,16€
220 Material d'oficina. 17.300,00€ 17.300,00€ 1.015,27€ 831,85€ 183,42€
221 Subministres 408.266,13€ 408.266,13€ 52.994,27€ 32.094,26€ 20.900,01€
222 Comunicacions 44.962,40€ 44.962,40€ 6.669,61€ 6.669,61€ 0,00€
224 Primes i assegurances 17.050,00€ 17.050,00€ 877,56€ 877,56€ 0,00€
225 Tributs 8.600,00€ 8.600,00€ 691,18€ 691,18€ 0,00€
226 Despeses diverses 264.966,08€ 293.511,31€ 33.396,45€ 31.208,76€ 2.187,69€
227 Treballs realitzats per altres empreses i professi 1.581.954,80€ 1.591.493,50€ 338.628,63€ 328.670,37€ 9.958,26€
230 Dietes 5.500,00€ 5.500,00€ 1.776,24€ 1.776,24€ 0,00€
231 Locomoció 500,00€ 500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
310 Interessos 20.000,00€ 20.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
359 Altres despeses financeres 10.000,00€ 10.000,00€ 944,96€ 944,96€ 0,00€
450 A la Administració General de les Comunitats Autòn 150,00€ 150,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
461 A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars 9.534,39€ 10.782,78€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
462 A Ajuntaments 22.000,00€ 22.000,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 0,00€
464 A Àrees Metropolitanes 432.530,00€ 432.530,00€ 141.889,48€ 35.472,36€ 106.417,13€
465 A Comarques 106.926,25€ 106.926,25€ 3.995,30€ 3.995,30€ 0,00€
466 A altres Entitats que agrupin municipis 9.500,00€ 9.500,00€ 8.613,69€ 6.994,00€ 1.619,69€
467 A Consorcis 69.009,00€ 69.009,00€ 2.092,00€ 2.092,00€ 0,00€
472 Subvencions per reduïr el preu a pagar pels consum 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
480 Subvencions pel foment de la ocupació 149.285,17€ 149.285,17€ 9.074,75€ 9.074,75€ 0,00€
609 Inversions noves en infraestructures i bens desti 7.002,00€ 91.157,06€ 39.438,80€ 39.438,80€ 0,00€
619 Altres inversions de reposició en infraestructures 87.802,28€ 87.802,28€ 10.113,37€ 10.113,37€ 0,00€
623 Maquinària instal.tècniques i utillatge 15.303,00€ 15.303,00€ 726,00€ 726,00€ 0,00€
625 Mobiliari 5.500,00€ 5.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
626 Equips pel procés de la informació 13.635,10€ 13.635,10€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
629 Altres inversions noves associaldes al funci.del s 2.500,00€ 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
632 Edificis i altres contruccions 20.001,00€ 23.969,80€ 7.079,17€ 7.079,17€ 0,00€
633 Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge 16.500,00€ 16.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
640 Despeses en inversions de caràcter inmaterial 11.701,00€ 11.701,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
641 Despeses en aplicacions informàtiques 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
761 A Diputacions, Consell, Cabildos insulars 501,00€ 501,00€ 43,22€ 0,00€ 43,22€
830 Prèstecs a curt termini. Desenvolup.de sectors 1,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€