PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER CAPÍTOLS 2021

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.570.981,08€ 60,60€ 60,60€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Capítol Credit Inicial Credit Definitiu
1 DESPESES DE PERSONAL 3.692.672,48€ 3.692.672,48€
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 2.863.926,41€ 2.863.926,41€
3 DESPESES FINANCERES 30.000,00€ 30.000,00€
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 803.934,81€ 803.934,81€
6 INVERSIONS REALS 179.945,38€ 179.945,38€
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 501,00€ 501,00€
8 ACTIUS FINANCERS 1,00€ 1,00€