PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ARTICLES 2021

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.570.981,08€ 60,60€ 60,60€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Article Credit Inicial Credit Definitiu
10 Organs de govern i equip directiu 153.000,00€ 153.000,00€
12 Personal Funcionari. 1.807.471,61€ 1.807.471,61€
13 Personal Laboral. 826.905,64€ 826.905,64€
15 Incentivos al rendimiento. 78.844,26€ 78.844,26€
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 826.450,98€ 826.450,98€
20 Arrendaments i cànons 95.126,00€ 95.126,00€
21 Reparacions, manteniment i conservació 419.701,00€ 419.701,00€
22 Material, subministres i altres 2.343.099,41€ 2.343.099,41€
23 Indemnitzacions per raó del servei 6.000,00€ 6.000,00€
31 Prèstecs i altres operacions financeres en Euros 20.000,00€ 20.000,00€
35 Interessos de demora i altres despeses financeres 10.000,00€ 10.000,00€
45 A Comunitats Autònomes 150,00€ 150,00€
46 A Entitats Locals 649.499,64€ 649.499,64€
47 A Empreses privades 5.000,00€ 5.000,00€
48 A Famílies i Institucions sense fin. de lucre 149.285,17€ 149.285,17€
60 Inversió nova en infraestructures i bens destinats 7.002,00€ 7.002,00€
61 Inversions de reposició d'infraestructures i bens 87.802,28€ 87.802,28€
62 Inversió nova associalda al func.operatiu del serv 36.938,10€ 36.938,10€
63 Inversió de reposició assoc.al func.del servei 36.501,00€ 36.501,00€
64 Despeses en inversions de caràcter inmaterial 11.702,00€ 11.702,00€
76 A Entitats Locals 501,00€ 501,00€
83 Concessió de prèstecs fora del sector públic 1,00€ 1,00€