PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2020

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.557.662,20€ 0,00€ 7.557.662,20€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11200 Impost sobre b‚ns inmobles R£stics 7.800,00€ 0,00€ 7.800,00€
11300 Impost sobre b‚ns inmobles Urbans 2.989.900,00€ 0,00€ 2.989.900,00€
11500 Impost sobre vehicles de tracci¢ mec…nica 484.000,00€ 0,00€ 484.000,00€
11600 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 450.000,00€ 0,00€ 450.000,00€
13000 Impost sobre activitats econ•miques 155.000,00€ 0,00€ 155.000,00€
29000 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
30200 Servei de recollida d'escombraries 306.000,00€ 0,00€ 306.000,00€
30900 Altres taxes per prestaci¢ de serveis b…sics 22.000,00€ 0,00€ 22.000,00€
30901 Altres taxes per prestaci¢ de serveis b…sics 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
31100 Serveis assistencials 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
31200 Serveis educatius 152.000,00€ 0,00€ 152.000,00€
31201 Serveis educatius 64.000,00€ 0,00€ 64.000,00€
31202 Serveis educatius espai familiar 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
31900 Taxa per la prestaci¢ de serveis caracter preferen 6.800,00€ 0,00€ 6.800,00€
31901 Taxa per la prestaci¢ de serveis caracter preferen 1,00€ 0,00€ 1,00€
32100 LLicŠncies urban¡stiques 40.000,00€ 0,00€ 40.000,00€
32300 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
32500 Taxa per expedici¢ de documents 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
32600 Taxa per retirada de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€
33000 Taxa per estacionament de vehicles 1,00€ 0,00€ 1,00€
33100 Taxa per entrada de vehicles 59.000,00€ 0,00€ 59.000,00€
33200 Taxa per utilitzaci¢ privativa esp.empreses explot 69.000,00€ 0,00€ 69.000,00€
33300 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 400,00€ 0,00€ 400,00€
33500 Taxa per ocupaci¢ de via p£blica amb terrasses 11.000,00€ 0,00€ 11.000,00€
33501 Taxa per ocupaci¢ de via p£blica amb terrasses 17.300,00€ 0,00€ 17.300,00€
33600 Ingr‚s per reciclatge 58.000,00€ 0,00€ 58.000,00€
33800 Compensaci¢ de Telef¢nica de Espa¤a S.A. 34.871,48€ 0,00€ 34.871,48€
33900 Altres taxer per utilitzaci¢ privativa domini p£bl 4.900,00€ 0,00€ 4.900,00€
34300 Serveis esportius 108.000,00€ 0,00€ 108.000,00€
34301 Serveis esportius 1.450,00€ 0,00€ 1.450,00€
34900 Altres preus p£blics serveis generals 6.200,00€ 0,00€ 6.200,00€
38900 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39110 Multes per infraccions tribut…ries i an…logues 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39120 Multes per infraccions de la ordenan‡a circulaci¢ 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
39190 Altres multes i sancions 1,00€ 0,00€ 1,00€
39200 Rec…rrec por declaraci¢ extempor nea senser reque 500,00€ 0,00€ 500,00€
39211 Rec…rrec d'apremi 2.400,00€ 0,00€ 2.400,00€
39300 Interessos de demora 14.500,00€ 0,00€ 14.500,00€
39610 Quotes d'urbanitzaci¢ 4,00€ 0,00€ 4,00€
39900 Recurssos eventuals 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€
39901 Recurssos eventuals 1,00€ 0,00€ 1,00€
39902 Recurssos eventuals 2,00€ 0,00€ 2,00€
42000 Participaci¢ en els Tributs de l'Estat 1.400.000,00€ 0,00€ 1.400.000,00€
42020 Compensaci¢ per beneficis fiscals 127.600,00€ 0,00€ 127.600,00€
42090 Altres transferŠncies corrents de l'Administraci¢ 2.267,76€ 0,00€ 2.267,76€
45000 Participaci¢ en els tributs de la Comunitat Aut•no 1,00€ 0,00€ 1,00€
45001 Altres transferŠncies incondicionades 124.400,00€ 0,00€ 124.400,00€
45030 Transf.corrents cumpl.convenis educaci¢ 1,00€ 0,00€ 1,00€
45080 Altres transferencies corrents adm.Auton•mica 2.805,00€ 0,00€ 2.805,00€
45081 Altres transferencies corrents adm.Auton•mica 4.651,00€ 0,00€ 4.651,00€
46100 De Diputacions. Consells i Cabildos 107.242,67€ 0,00€ 107.242,67€
46101 De Diputacions. Consells i Cabildos 71.299,35€ 0,00€ 71.299,35€
46102 De Diputacions. Consells i Cabildos 80.011,00€ 0,00€ 80.011,00€
46400 D'·rees Metropolitanes 15.501,00€ 0,00€ 15.501,00€
46401 D'·rees Metropolitanes 193.000,00€ 0,00€ 193.000,00€
46500 De comarques 110.944,94€ 0,00€ 110.944,94€
46501 De comarques 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
46700 Consorci del parc Agrari del B.LLobregat 1,00€ 0,00€ 1,00€
47000 D'empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
48000 de families sense finalitat de lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€
55000 Concessions administratives amb contraprestaci¢ 18.000,00€ 0,00€ 18.000,00€
76100 Di Diputacions. Consells. Cabildos 10.001,00€ 0,00€ 10.001,00€
76400 de Arees metropolitanes 95.000,00€ 0,00€ 95.000,00€
83000 Reintegrament de prŠstecs de fora sector p£blic 1,00€ 0,00€ 1,00€
87000 Per despeses generals 0,00€ 0,00€ 0,00€
87002 Per despeses grals. suplement de crŠdit 0,00€ 0,00€ 0,00€