PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER CONCEPTES 2020

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.557.662,20€ 0,00€ 7.557.662,20€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
112 Impost sobre b‚ns inmobles R£stics 7.800,00€ 0,00€ 7.800,00€
113 Impost sobre b‚ns inmobles Urbans 2.989.900,00€ 0,00€ 2.989.900,00€
115 Impost sobre vehicles de tracci¢ mec…nica 484.000,00€ 0,00€ 484.000,00€
116 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 450.000,00€ 0,00€ 450.000,00€
130 Impost sobre activitats econ•miques 155.000,00€ 0,00€ 155.000,00€
290 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
302 Servei de recollida d'escombraries 306.000,00€ 0,00€ 306.000,00€
309 Altres taxes per prestaci¢ de serveis b…sics 25.000,00€ 0,00€ 25.000,00€
311 Serveis assistencials 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
312 Serveis educatius 224.000,00€ 0,00€ 224.000,00€
319 Taxa per la prestaci¢ de serveis caracter preferen 6.801,00€ 0,00€ 6.801,00€
321 LLicŠncies urban¡stiques 40.000,00€ 0,00€ 40.000,00€
323 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
325 Taxa per expedici¢ de documents 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
326 Taxa per retirada de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€
330 Taxa per estacionament de vehicles 1,00€ 0,00€ 1,00€
331 Taxa per entrada de vehicles 59.000,00€ 0,00€ 59.000,00€
332 Taxa per utilitzaci¢ privativa esp.empreses explot 69.000,00€ 0,00€ 69.000,00€
333 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 400,00€ 0,00€ 400,00€
335 Taxa per ocupaci¢ de via p£blica amb terrasses 28.300,00€ 0,00€ 28.300,00€
336 Taxa ocup.via p£blica amb tall de tr…nsit 58.000,00€ 0,00€ 58.000,00€
338 Compensaci¢ de Telef¢nica de Espa¤a S.A. 34.871,48€ 0,00€ 34.871,48€
339 Altres taxer per utilitzaci¢ privativa domini p£bl 4.900,00€ 0,00€ 4.900,00€
343 Serveis esportius 109.450,00€ 0,00€ 109.450,00€
349 Altres preus p£blics‡ 6.200,00€ 0,00€ 6.200,00€
389 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
391 Multes 21.001,00€ 0,00€ 21.001,00€
392 Rec…rrec periode Exec.i declar.extemporanees s req 2.900,00€ 0,00€ 2.900,00€
393 Interessos de demora 14.500,00€ 0,00€ 14.500,00€
396 Ingressos per actuacions d'urbanitzaci¢ 4,00€ 0,00€ 4,00€
399 Altres ingressos diverssos 12.003,00€ 0,00€ 12.003,00€
420 De l'Administraci¢ General de l'Estat 1.529.867,76€ 0,00€ 1.529.867,76€
450 De l'Administraci¢ General de la Comunitat Autonom 131.858,00€ 0,00€ 131.858,00€
461 De Diputacions, Consells i Cabildos 258.553,02€ 0,00€ 258.553,02€
464 D'·rees Metropolitanes 208.501,00€ 0,00€ 208.501,00€
465 De comarques 113.944,94€ 0,00€ 113.944,94€
467 De consorcis 1,00€ 0,00€ 1,00€
470 D'empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
480 de families sense finalitat lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€
550 Concessions administratives amb contraprestaci¢ 18.000,00€ 0,00€ 18.000,00€
761 Di Diputacions, Consells, Cabildos 10.001,00€ 0,00€ 10.001,00€
764 D'·rees Metropolitanes 95.000,00€ 0,00€ 95.000,00€
830 Reintegrament de prŠstecs de fora sector p£blic 1,00€ 0,00€ 1,00€
870 Romanent de Tresoreria 0,00€ 0,00€ 0,00€