PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER ARTICLES 2020

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.557.662,20€ 0,00€ 7.557.662,20€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11 Impostos sobre el capital 3.931.700,00€ 0,00€ 3.931.700,00€
13 Impost sobre activitats econ•miques 155.000,00€ 0,00€ 155.000,00€
29 Altres impostos indirectes 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
30 Taxes per la prestaci¢ de serveis p£blics b…sics 331.000,00€ 0,00€ 331.000,00€
31 Taxa per prestaci¢ de serv.p£blics de car…cter soc 232.501,00€ 0,00€ 232.501,00€
32 Taxa per la realitzaci¢ d'activitats comp.local 51.200,00€ 0,00€ 51.200,00€
33 Taxa per utilit.privativa o aprof.espe.domini publ 254.472,48€ 0,00€ 254.472,48€
34 Preus P£blics 115.650,00€ 0,00€ 115.650,00€
38 Reintegraments per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39 Altres ingressos 50.408,00€ 0,00€ 50.408,00€
42 De l'Administraci¢ de l'Estat 1.529.867,76€ 0,00€ 1.529.867,76€
45 De Comunitats Aut•nomes 131.858,00€ 0,00€ 131.858,00€
46 D'Entitats Locals 580.999,96€ 0,00€ 580.999,96€
47 D'Empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
48 De families iinstitucions sense finalita de lucre. 1,00€ 0,00€ 1,00€
55 Aprofitaments especials amb contraprestaci¢ 18.000,00€ 0,00€ 18.000,00€
76 D'Entitats Locals 105.001,00€ 0,00€ 105.001,00€
83 Reintegrament de prŠstecs de fora sector p£blic 1,00€ 0,00€ 1,00€
87 Romanent de Tresoreria 0,00€ 0,00€ 0,00€