PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER CONCEPTES 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.570.981,10€ 0,00€ 7.570.981,10€ 1.163,19€ 68,99€ 1.094,20€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
112 Impost sobre béns inmobles Rústics 7.900,00€ 0,00€ 7.900,00€
113 Impost sobre béns inmobles Urbans 2.872.000,00€ 0,00€ 2.872.000,00€
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 468.000,00€ 0,00€ 468.000,00€
116 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 490.000,00€ 0,00€ 490.000,00€
130 Impost sobre activitats econòmiques 175.000,00€ 0,00€ 175.000,00€
290 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
302 Servei de recollida d'escombraries 300.000,00€ 0,00€ 300.000,00€
309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 25.800,00€ 0,00€ 25.800,00€
311 Serveis assistencials 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
312 Serveis educatius 161.250,00€ 0,00€ 161.250,00€
319 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 5.501,00€ 0,00€ 5.501,00€
321 LLicències urbanístiques 35.000,00€ 0,00€ 35.000,00€
323 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€
325 Taxa per expedició de documents 3.200,00€ 0,00€ 3.200,00€
326 Taxa per retirada de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€
330 Taxa per estacionament de vehicles 1,00€ 0,00€ 1,00€
331 Taxa per entrada de vehicles 59.000,00€ 0,00€ 59.000,00€
332 Taxa per utilització privativa esp.empreses explot 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
333 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 400,00€ 0,00€ 400,00€
335 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 17.500,00€ 0,00€ 17.500,00€
336 Taxa ocup.via pública amb tall de trànsit 63.000,00€ 0,00€ 63.000,00€
338 Compensació de Telefónica de España S.A. 34.800,00€ 0,00€ 34.800,00€
339 Altres taxer per utilització privativa domini públ 3.900,00€ 0,00€ 3.900,00€
343 Serveis esportius 76.450,00€ 0,00€ 76.450,00€
349 Altres preus públicsç 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
389 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
391 Multes 26.001,00€ 0,00€ 26.001,00€
392 Recàrrec periode Exec.i declar.extemporanees s req 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
393 Interessos de demora 28.000,00€ 0,00€ 28.000,00€
396 Ingressos per actuacions d'urbanització 5,00€ 0,00€ 5,00€
399 Altres ingressos diverssos 15.003,00€ 0,00€ 15.003,00€
420 De l'Administració General de l'Estat 1.630.063,76€ 0,00€ 1.630.063,76€
450 De l'Administració General de la Comunitat Autonom 213.380,00€ 0,00€ 213.380,00€
461 De Diputacions, Consells i Cabildos 151.558,56€ 0,00€ 151.558,56€
464 D'Àrees Metropolitanes 313.095,77€ 0,00€ 313.095,77€
465 De comarques 115.723,73€ 0,00€ 115.723,73€
467 De consorcis 1,00€ 0,00€ 1,00€
480 de families sense finalitat lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€
550 Concessions administratives amb contraprestació 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€
601 Venta de fincas rústicas. 1,00€ 0,00€ 1,00€
761 Di Diputacions, Consells, Cabildos 17.803,28€ 0,00€ 17.803,28€
764 D'Àrees Metropolitanes 85.000,00€ 0,00€ 85.000,00€
830 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€