PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER ARTICLES 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.570.981,10€ 0,00€ 7.570.981,10€ 1.163,19€ 68,99€ 1.094,20€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11 Impostos sobre el capital 3.837.900,00€ 0,00€ 3.837.900,00€
13 Impost sobre activitats econòmiques 175.000,00€ 0,00€ 175.000,00€
29 Altres impostos indirectes 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 325.800,00€ 0,00€ 325.800,00€
31 Taxa per prestació de serv.públics de caràcter soc 168.451,00€ 0,00€ 168.451,00€
32 Taxa per la realització d'activitats comp.local 47.400,00€ 0,00€ 47.400,00€
33 Taxa per utilit.privativa o aprof.espe.domini publ 248.601,00€ 0,00€ 248.601,00€
34 Preus Públics 82.450,00€ 0,00€ 82.450,00€
38 Reintegraments per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39 Altres ingressos 70.709,00€ 0,00€ 70.709,00€
42 De l'Administració de l'Estat 1.630.063,76€ 0,00€ 1.630.063,76€
45 De Comunitats Autònomes 213.380,00€ 0,00€ 213.380,00€
46 D'Entitats Locals 580.379,06€ 0,00€ 580.379,06€
48 De families iinstitucions sense finalita de lucre. 1,00€ 0,00€ 1,00€
55 Aprofitaments especials amb contraprestació 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€
60 De terrenos. 1,00€ 0,00€ 1,00€
76 D'Entitats Locals 102.803,28€ 0,00€ 102.803,28€
83 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€