PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER ARTICLES 2023

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
8.774.055,00€ 0,00€ 8.774.055,00€ 91,00€ 91,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11 Impostos sobre el capital 3.893.500,00€ 0,00€ 3.893.500,00€
13 Impost sobre activitats econòmiques 180.000,00€ 0,00€ 180.000,00€
29 Altres impostos indirectes 100.000,00€ 0,00€ 100.000,00€
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 343.500,00€ 0,00€ 343.500,00€
31 Taxa per prestació de serv.públics de caràcter soc 175.065,00€ 0,00€ 175.065,00€
32 Taxa per la realització d'activitats comp.local 77.000,00€ 0,00€ 77.000,00€
33 Taxa per utilit.privativa o aprof.espe.domini publ 408.452,00€ 0,00€ 408.452,00€
34 Preus Públics 106.450,00€ 0,00€ 106.450,00€
38 Reintegraments per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39 Altres ingressos 40.510,00€ 0,00€ 40.510,00€
42 De l'Administració de l'Estat 2.077.926,00€ 0,00€ 2.077.926,00€
45 De Comunitats Autònomes 405.463,00€ 0,00€ 405.463,00€
46 D'Entitats Locals 767.107,00€ 0,00€ 767.107,00€
55 Aprofitaments especials amb contraprestació 23.240,00€ 0,00€ 23.240,00€
60 De terrenos. 1,00€ 0,00€ 1,00€
76 D'Entitats Locals 175.839,00€ 0,00€ 175.839,00€
83 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€