EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER CONCEPTES 2021-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.570.981,10€ 110.479,88€ 7.681.460,98€ 2.846.894,75€ 731.611,39€ 2.115.283,36€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
112 Impost sobre béns inmobles Rústics 7.900,00€ 0,00€ 7.900,00€ 418,26€ 418,26€ 0,00€
113 Impost sobre béns inmobles Urbans 2.872.000,00€ 0,00€ 2.872.000,00€ 34.196,34€ -5.076,50€ 39.272,84€
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 468.000,00€ 0,00€ 468.000,00€ 462.542,94€ 10.812,98€ 451.729,96€
116 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 490.000,00€ 0,00€ 490.000,00€ 192.610,22€ 45.384,97€ 147.225,25€
130 Impost sobre activitats econòmiques 175.000,00€ 0,00€ 175.000,00€ 1.658,87€ 508,90€ 1.149,97€
290 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 2.211,50€ 1.746,16€ 465,34€
302 Servei de recollida d'escombraries 300.000,00€ 0,00€ 300.000,00€ 299,12€ 0,00€ 299,12€
309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 25.800,00€ 0,00€ 25.800,00€ 4.350,95€ 3.309,19€ 1.041,76€
311 Serveis assistencials 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€ 982,56€ 982,56€ 0,00€
312 Serveis educatius 161.250,00€ 0,00€ 161.250,00€ 48.277,80€ 31.892,75€ 16.385,05€
319 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 5.501,00€ 0,00€ 5.501,00€ 427,64€ 427,64€ 0,00€
321 LLicències urbanístiques 35.000,00€ 0,00€ 35.000,00€ 61.089,43€ 25.523,85€ 35.565,58€
323 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€ 3.056,94€ 2.798,93€ 258,01€
325 Taxa per expedició de documents 3.200,00€ 0,00€ 3.200,00€ 961,76€ 961,76€ 0,00€
326 Taxa per retirada de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€ 68,99€ 68,99€ 0,00€
330 Taxa per estacionament de vehicles 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
331 Taxa per entrada de vehicles 59.000,00€ 0,00€ 59.000,00€ 1.137,64€ 1.033,06€ 104,58€
332 Taxa per utilització privativa esp.empreses explot 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 15.886,93€ 2.706,86€ 13.180,07€
333 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 400,00€ 0,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
335 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 17.500,00€ 0,00€ 17.500,00€ 3.324,62€ 244,30€ 3.080,32€
336 Taxa ocup.via pública amb tall de trànsit 63.000,00€ 0,00€ 63.000,00€ 8.334,56€ 637,70€ 7.696,86€
338 Compensació de Telefónica de España S.A. 34.800,00€ 0,00€ 34.800,00€ 7.991,18€ 7.991,18€ 0,00€
339 Altres taxer per utilització privativa domini públ 3.900,00€ 0,00€ 3.900,00€ 781,01€ 381,01€ 400,00€
343 Serveis esportius 76.450,00€ 0,00€ 76.450,00€ 6.068,60€ 5.661,29€ 407,31€
349 Altres preus públicsç 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 2.042,95€ 563,63€ 1.479,32€
389 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
391 Multes 26.001,00€ 0,00€ 26.001,00€ 2.857,00€ 2.255,00€ 602,00€
392 Recàrrec periode Exec.i declar.extemporanees s req 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€ 1.841,97€ 1.118,00€ 723,97€
393 Interessos de demora 28.000,00€ 0,00€ 28.000,00€ -679,92€ -2.488,76€ 1.808,84€
396 Ingressos per actuacions d'urbanització 5,00€ 0,00€ 5,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
399 Altres ingressos diverssos 15.003,00€ 11.568,93€ 26.571,93€ 14.551,46€ 11.918,21€ 2.633,25€
420 De l'Administració General de l'Estat 1.630.063,76€ 0,00€ 1.630.063,76€ 1.736.817,02€ 427.130,44€ 1.309.686,57€
450 De l'Administració General de la Comunitat Autonom 213.380,00€ 9.538,70€ 222.918,70€ 92.827,34€ 12.739,95€ 80.087,39€
461 De Diputacions, Consells i Cabildos 151.558,56€ 0,00€ 151.558,56€ 98.159,11€ 98.159,11€ 0,00€
464 D'Àrees Metropolitanes 313.095,77€ 0,00€ 313.095,77€ 16.195,43€ 16.195,43€ 0,00€
465 De comarques 115.723,73€ 0,00€ 115.723,73€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
467 De consorcis 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
480 de families sense finalitat lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
550 Concessions administratives amb contraprestació 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
601 Venta de fincas rústicas. 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
761 Di Diputacions, Consells, Cabildos 17.803,28€ 0,00€ 17.803,28€ 25.604,54€ 25.604,54€ 0,00€
764 D'Àrees Metropolitanes 85.000,00€ 0,00€ 85.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
830 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
870 Romanent de Tresoreria 0,00€ 89.372,25€ 89.372,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€