EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER ARTICLES 2021-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.570.981,10€ 110.479,88€ 7.681.460,98€ 2.846.894,75€ 731.611,39€ 2.115.283,36€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
11 Impostos sobre el capital 3.837.900,00€ 0,00€ 3.837.900,00€ 689.767,76€ 51.539,71€ 638.228,05€
13 Impost sobre activitats econòmiques 175.000,00€ 0,00€ 175.000,00€ 1.658,87€ 508,90€ 1.149,97€
29 Altres impostos indirectes 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 2.211,50€ 1.746,16€ 465,34€
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 325.800,00€ 0,00€ 325.800,00€ 4.650,07€ 3.309,19€ 1.340,88€
31 Taxa per prestació de serv.públics de caràcter soc 168.451,00€ 0,00€ 168.451,00€ 49.688,00€ 33.302,95€ 16.385,05€
32 Taxa per la realització d'activitats comp.local 47.400,00€ 0,00€ 47.400,00€ 65.177,12€ 29.353,53€ 35.823,59€
33 Taxa per utilit.privativa o aprof.espe.domini publ 248.601,00€ 0,00€ 248.601,00€ 37.455,94€ 12.994,11€ 24.461,83€
34 Preus Públics 82.450,00€ 0,00€ 82.450,00€ 8.111,55€ 6.224,92€ 1.886,63€
38 Reintegraments per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
39 Altres ingressos 70.709,00€ 11.568,93€ 82.277,93€ 18.570,51€ 12.802,45€ 5.768,06€
42 De l'Administració de l'Estat 1.630.063,76€ 0,00€ 1.630.063,76€ 1.736.817,02€ 427.130,44€ 1.309.686,57€
45 De Comunitats Autònomes 213.380,00€ 9.538,70€ 222.918,70€ 92.827,34€ 12.739,95€ 80.087,39€
46 D'Entitats Locals 580.379,06€ 0,00€ 580.379,06€ 114.354,54€ 114.354,54€ 0,00€
48 De families iinstitucions sense finalita de lucre. 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
55 Aprofitaments especials amb contraprestació 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
60 De terrenos. 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
76 D'Entitats Locals 102.803,28€ 0,00€ 102.803,28€ 25.604,54€ 25.604,54€ 0,00€
83 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
87 Romanent de Tresoreria 0,00€ 89.372,25€ 89.372,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€