EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER CONCEPTES 2020-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.557.662,20€ 129.387,66€ 7.687.049,86€ 2.805.814,17€ 926.118,12€ 1.879.696,05€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
112 Impost sobre b‚ns inmobles R£stics 7.800,00€ 0,00€ 7.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
113 Impost sobre b‚ns inmobles Urbans 2.989.900,00€ 0,00€ 2.989.900,00€ 9.781,90€ 1.762,26€ 8.019,64€
115 Impost sobre vehicles de tracci¢ mec…nica 484.000,00€ 0,00€ 484.000,00€ 465.838,41€ 5.763,92€ 460.074,49€
116 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 450.000,00€ 0,00€ 450.000,00€ 275.789,13€ 184.894,47€ 90.894,65€
130 Impost sobre activitats econ•miques 155.000,00€ 0,00€ 155.000,00€ 5.349,13€ 2.178,84€ 3.170,29€
290 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 33.845,65€ 13.745,69€ 20.099,96€
302 Servei de recollida d'escombraries 306.000,00€ 0,00€ 306.000,00€ 792,43€ 216,55€ 575,88€
309 Altres taxes per prestaci¢ de serveis b…sics 25.000,00€ 0,00€ 25.000,00€ 4.185,85€ 2.585,25€ 1.600,60€
311 Serveis assistencials 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€ 507,94€ 494,56€ 13,38€
312 Serveis educatius 224.000,00€ 0,00€ 224.000,00€ 42.783,22€ 42.408,51€ 374,71€
319 Taxa per la prestaci¢ de serveis caracter preferen 6.801,00€ 0,00€ 6.801,00€ 1.090,35€ 1.090,35€ 0,00€
321 LLicŠncies urban¡stiques 40.000,00€ 0,00€ 40.000,00€ 8.995,18€ 6.398,15€ 2.597,03€
323 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 3.278,85€ 3.278,85€ 0,00€
325 Taxa per expedici¢ de documents 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 1.284,39€ 1.284,39€ 0,00€
326 Taxa per retirada de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€ 1.257,90€ 1.257,90€ 0,00€
330 Taxa per estacionament de vehicles 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
331 Taxa per entrada de vehicles 59.000,00€ 0,00€ 59.000,00€ 476,76€ 421,56€ 55,20€
332 Taxa per utilitzaci¢ privativa esp.empreses explot 69.000,00€ 0,00€ 69.000,00€ 13.667,35€ 12.525,62€ 1.141,73€
333 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 400,00€ 0,00€ 400,00€ 31,74€ 4,11€ 27,63€
335 Taxa per ocupaci¢ de via p£blica amb terrasses 28.300,00€ 0,00€ 28.300,00€ 15.033,40€ 5.835,96€ 9.197,44€
336 Taxa ocup.via p£blica amb tall de tr…nsit 58.000,00€ 0,00€ 58.000,00€ 6.862,99€ 406,14€ 6.456,85€
338 Compensaci¢ de Telef¢nica de Espa¤a S.A. 34.871,48€ 0,00€ 34.871,48€ 8.417,87€ 8.417,87€ 0,00€
339 Altres taxer per utilitzaci¢ privativa domini p£bl 4.900,00€ 0,00€ 4.900,00€ 1.067,88€ 922,93€ 144,95€
343 Serveis esportius 109.450,00€ 0,00€ 109.450,00€ 23.450,82€ 23.098,77€ 352,05€
349 Altres preus p£blics‡ 6.200,00€ 0,00€ 6.200,00€ 1.116,71€ 0,00€ 1.116,71€
389 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
391 Multes 21.001,00€ 0,00€ 21.001,00€ 2.523,00€ 2.520,00€ 3,00€
392 Rec…rrec periode Exec.i declar.extemporanees s req 2.900,00€ 0,00€ 2.900,00€ 351,06€ 342,66€ 8,40€
393 Interessos de demora 14.500,00€ 0,00€ 14.500,00€ 6.644,70€ 6.416,67€ 228,03€
396 Ingressos per actuacions d'urbanitzaci¢ 4,00€ 0,00€ 4,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
399 Altres ingressos diverssos 12.003,00€ 0,00€ 12.003,00€ 14.166,19€ 14.166,19€ 0,00€
420 De l'Administraci¢ General de l'Estat 1.529.867,76€ 0,00€ 1.529.867,76€ 1.658.846,86€ 404.952,33€ 1.253.894,53€
450 De l'Administraci¢ General de la Comunitat Autonom 131.858,00€ 0,00€ 131.858,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
461 De Diputacions, Consells i Cabildos 258.553,02€ 10.000,00€ 268.553,02€ 94.561,93€ 84.561,93€ 10.000,00€
464 D'·rees Metropolitanes 208.501,00€ 0,00€ 208.501,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
465 De comarques 113.944,94€ 0,00€ 113.944,94€ 89.268,82€ 89.268,82€ 0,00€
467 De consorcis 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
470 D'empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
480 de families sense finalitat lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
550 Concessions administratives amb contraprestaci¢ 18.000,00€ 0,00€ 18.000,00€ 14.096,87€ 4.896,87€ 9.200,00€
761 Di Diputacions, Consells, Cabildos 10.001,00€ -10.000,00€ 1,00€ 448,90€ 0,00€ 448,90€
764 D'·rees Metropolitanes 95.000,00€ 0,00€ 95.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
830 Reintegrament de prŠstecs de fora sector p£blic 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
870 Romanent de Tresoreria 0,00€ 129.387,66€ 129.387,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€