EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER ARTICLES 2020-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.557.662,20€ 129.387,66€ 7.687.049,86€ 2.805.814,17€ 926.118,12€ 1.879.696,05€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
11 Impostos sobre el capital 3.931.700,00€ 0,00€ 3.931.700,00€ 751.409,43€ 192.420,65€ 558.988,78€
13 Impost sobre activitats econ•miques 155.000,00€ 0,00€ 155.000,00€ 5.349,13€ 2.178,84€ 3.170,29€
29 Altres impostos indirectes 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 33.845,65€ 13.745,69€ 20.099,96€
30 Taxes per la prestaci¢ de serveis p£blics b…sics 331.000,00€ 0,00€ 331.000,00€ 4.978,28€ 2.801,80€ 2.176,48€
31 Taxa per prestaci¢ de serv.p£blics de car…cter soc 232.501,00€ 0,00€ 232.501,00€ 44.381,51€ 43.993,42€ 388,09€
32 Taxa per la realitzaci¢ d'activitats comp.local 51.200,00€ 0,00€ 51.200,00€ 14.816,32€ 12.219,29€ 2.597,03€
33 Taxa per utilit.privativa o aprof.espe.domini publ 254.472,48€ 0,00€ 254.472,48€ 45.557,99€ 28.534,19€ 17.023,80€
34 Preus P£blics 115.650,00€ 0,00€ 115.650,00€ 24.567,53€ 23.098,77€ 1.468,76€
38 Reintegraments per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
39 Altres ingressos 50.408,00€ 0,00€ 50.408,00€ 23.684,95€ 23.445,52€ 239,43€
42 De l'Administraci¢ de l'Estat 1.529.867,76€ 0,00€ 1.529.867,76€ 1.658.846,86€ 404.952,33€ 1.253.894,53€
45 De Comunitats Aut•nomes 131.858,00€ 0,00€ 131.858,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46 D'Entitats Locals 580.999,96€ 10.000,00€ 590.999,96€ 183.830,75€ 173.830,75€ 10.000,00€
47 D'Empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
48 De families iinstitucions sense finalita de lucre. 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
55 Aprofitaments especials amb contraprestaci¢ 18.000,00€ 0,00€ 18.000,00€ 14.096,87€ 4.896,87€ 9.200,00€
76 D'Entitats Locals 105.001,00€ -10.000,00€ 95.001,00€ 448,90€ 0,00€ 448,90€
83 Reintegrament de prŠstecs de fora sector p£blic 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
87 Romanent de Tresoreria 0,00€ 129.387,66€ 129.387,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€