PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.570.981,10€ 0,00€ 7.570.981,10€ 1.163,19€ 68,99€ 1.094,20€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
1 Impostos directes 4.012.900,00€ 0,00€ 4.012.900,00€
2 Impostos indirectes 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 943.412,00€ 0,00€ 943.412,00€
4 Transferències corrents 2.423.823,82€ 0,00€ 2.423.823,82€
5 Ingressos patrimonials 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€
6 Enajenación de inversiones reales. 1,00€ 0,00€ 1,00€
7 Transferències de capital 102.803,28€ 0,00€ 102.803,28€
8 Actius financers 1,00€ 0,00€ 1,00€