PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2022

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
8.668.612,97€ 0,00€ 8.668.612,97€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
1 Impostos directes 3.910.300,00€ 0,00€ 3.910.300,00€
2 Impostos indirectes 80.000,00€ 0,00€ 80.000,00€
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.064.132,00€ 0,00€ 1.064.132,00€
4 Transferències corrents 2.859.066,67€ 0,00€ 2.859.066,67€
5 Ingressos patrimonials 23.240,00€ 0,00€ 23.240,00€
6 Enajenación de inversiones reales. 1,00€ 0,00€ 1,00€
7 Transferències de capital 731.872,30€ 0,00€ 731.872,30€
8 Actius financers 1,00€ 0,00€ 1,00€