EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2021-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.570.981,10€ 110.479,88€ 7.681.460,98€ 2.846.894,75€ 731.611,39€ 2.115.283,36€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
1 Impostos directes 4.012.900,00€ 0,00€ 4.012.900,00€ 691.426,63€ 52.048,61€ 639.378,02€
2 Impostos indirectes 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€ 2.211,50€ 1.746,16€ 465,34€
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 943.412,00€ 11.568,93€ 954.980,93€ 183.653,19€ 97.987,15€ 85.666,04€
4 Transferències corrents 2.423.823,82€ 9.538,70€ 2.433.362,52€ 1.943.998,90€ 554.224,93€ 1.389.773,96€
5 Ingressos patrimonials 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
6 Enajenación de inversiones reales. 1,00€ 0,00€ 1,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
7 Transferències de capital 102.803,28€ 0,00€ 102.803,28€ 25.604,54€ 25.604,54€ 0,00€
8 Actius financers 1,00€ 89.372,25€ 89.373,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€