PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.668.612,95€ 8.668.612,95€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Capítol Credit Inicial Credit Definitiu
1 DESPESES DE PERSONAL 3.863.171,63€ 3.863.171,63€
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 3.014.265,16€ 3.014.265,16€
3 DESPESES FINANCERES 32.000,00€ 32.000,00€
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 829.276,12€ 829.276,12€
6 INVERSIONS REALS 839.898,04€ 839.898,04€
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 90.001,00€ 90.001,00€
8 ACTIUS FINANCERS 1,00€ 1,00€