INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: HISTÒRIC-ARTÍSTIC

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari Històric-Artístic

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Referència Descripció Valor Amort.Acum. Valor Inv.Net