INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: DRETS

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
734,05€ 0,00€ 734,05€

Dades

Epígraf Descripció Valor Amort.Acum. Valor Inv.Net
1.2.b Dret de superfície al costat del camp de fútbol 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.b Dret de superfície sobre el Camp de Fútbol Eusebi Güell i Aparcament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.b Dret real sobre cosa aliena: servitud d aqüeducte i de pas 734,05€ 0,00€ 734,05€